Ana sayfa » Yazar arşivi editor

SpaceX Gerçekten İnsanlığı Mars’a Taşıyabilecek Mi ?

Dünyan?n kaynaklar?n?n ciddi anlamda s?n?rl? olmas? ve art?k neredeyse yolun sonuna do?ru yakla?mam?z nedeniyle birçok ki?i Mars’a gitme hayalleri kurmaktad?r. Ancak bundan 10 y?l kadar önce Mars’a yerle?me fikri yaln?zca bir ütopya olarak görülüyordu ve hiç kimse bunu pek de ciddiye alm?yordu. ?lerleyen dönemlerde SpaceX gibi baz? kurulu?lar?n ortaya ç?kmas?yla beraber, uzayda da ciddi bir […]

Yapay Zeka İle İlgili Söylentiler Ne Kadar Doğru

?u an için orta düzeyde tart???rsa bile ilerleyen zamanlarda belki de ana gündem maddelerinden bir tanesi olarak görülen Yapay Zeka konusu, maalesef ki baz? ki?iler taraf?ndan insanl???n sonunu getirecek proje olarak görülürken; baz? ki?iler taraf?ndan da i?lerimizi oldukça kolayla?t?racak bir f?rsat olarak ifade edilmektedir. Ancak yapay zeka ile ilgili ortaya at?lan tüm bu a??r? fikirlerin […]

Endüstri 4.0 Hakkında Ne Biliyoruz ?

Almanya’n?n endüstri 4.0 konusunda öncü olma iste?i ile birlikte iyiden iyiye ortaya ç?kan endüstri 4.0 devrimi, art?k tüm dünya ülkeleri taraf?ndan kabullenilmi?  . Almanya’n?n her ne kadar bu konuda çok ileri bir seviyeye ula?t??? bilinse de, birçok Dünya ülkesinin Almanya’n?n ula?t??? bu seviyeye yakla?maya çal??t??? da görülen ve hak verilen bir çaba. Ancak Almanya’n?n 4.0 […]

İnsanlığı Kurtaracak Güneş Enerjisi Çözümleri

Yap?lan birçok çevreci ara?t?rmaya göre dünyan?n hiçbir ?ekilde fosil at?klara tahammülü kalmad?. Bunu ortaya koyan en önemli kan?tlardan bir tanesi de ozon tabakas?n?n art?k iyiden iyiye delinmi? olmas? ile ilgilidir. Güne? enerjisi çözümleri sayesinde nükleer enerji ve do?algaz gibi tüm enerji çe?itleri bir kenara at?labilecek. Böylece Dünya üzerinde yaln?zca Almanya’ya vuran ???kla dahi tüm dünyal […]

Bitcoin Gerçekten Dünyanın En Büyük İcadı Olabilir Mi ?

Dünyan?n en spekülatif araçlar?ndan bir tanesi olarak bilinen para birimleri üzerinde, maalesef ki birbirinden farkl? birçok etken yüksek oranda etki yarat?r. Büyük bir devletin Merkez Bankas?’n?n faiz art?rmas? veya o an için; enflasyon, i?sizlik gibi rakamlar?n aç?klanmas? ile birlikte para birimlerinde çok büyük bir de?i?im meydana gelir. Bu de?i?im ile birlikte milyonlarca ki?i büyük kay?plar […]

Uzaydaki Değişimler Artık Çin’in Gözleminde

Son dönemlerde dünya üzerindeki okyanuslarda meydana gelen çok ciddi de?i?imler; Çin devletinin gözünden kaçmad?. Bu nedenle uzaya okyanus gözlem f?rlatma karar? alan Çin, okyanuslar?n mevcut de?i?imlerini gözlem alt?na alacak. Ayr?ca çe?itli Tsunami veya buna benzer depremlerin de odak noktas?nda bulunan Çin’in bu sayede, bu tarz do?a olaylar?ndan bir nebze de olsa korunabilece?i tahmin ediliyor. Ancak […]

Porsche Ve Tesla Arasındaki Rekabet İyice Kızışıyor

Dünyan?n en iyi ve en pahal? arabalar? üretmesi ile bilinen Porsche, benzinli olmas? nedeniyle Tesla kar??s?nda bir miktar rekabet etmekte zorlan?yor. Tesla’n?n hem konforlu hem de üst düzey bir teknolojik kullan?m sunmas? nedeniyle, Porsche kar??s?nda ço?u zaman üstünlük kurdu?u bilinse bile; yine de rekabetin k?zg?n oldu?unu söylemek mümkün. Porsche her y?l yakla??k olarak %8 lik […]

Gümrük Kararı Sonrasında iPhone Ürünleri Ne Olacak ?

Amerika ile ilgili yap?lan restle?meler sonras?nda; dolar ve euro ciddi anlamda de?er kazanmaya ba?lam??t?r. Ancak yaln?zca bu yeterli de?ilmi? gibi bir de üzerine iPhone ürünlerine ekstra vergi konuldu. Tüm bunlarla birlikte art?k iPhone ve Apple ürünlerini almak neredeyse imkans?z hale geldi. Kullan?c?lar?n kafas?nda gümrük karar? sonras?nda iPhone ürünleri ne olacak soru i?aretleri dolmaya ba?lad?. Baz?lar? […]

Xiaomi’nin Yeni Akıllı Telefonu: Pocophone F1

Xiaomi 22 A?ustos’ta Pocophone F1 telefonunu tan?tt?ktan sonra ülkemizde sat??a sunulup sunulmayaca?? merak edilir hale geldi. Çünkü telefonun en büyük özelli?i en ucuz Snapdragon 845 i?lemcili telefon olmas?. Xiaomi’nin yay?nlad??? ilk listede Türkiye de yer almaktayd?. Fakat son ç?kan sat?? listesinde ne yaz?k ki Türkiye yer alm?yor. Bu da acaba ülkemizde sat??a sunulmayacak m? sorular?n?n […]

Huawei P20 Modelleri

Huawei son y?llarda ç?kard??? telefon modelleri ile ad?ndan s?kça söz ettirmektedir. Cihazlar?nda Android i?letim sistemini kullanan Huawei’nin son ç?kan modelleri ise P20 ismi ile sat??a sunuluyor. Huawei P20 serisi toplamda 3 telefondan olu?uyor. Bunlardan ilki ise Huawei P20 Lite. Bu cihaz serinin en uygun fiyatl? modeli olarak kar??m?za ç?k?yor. Ancak sa?lad??? özelliklerle fiyat & performans […]