Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Genel

Yapay Zeka İle İlgili Söylentiler Ne Kadar Doğru

?u an için orta düzeyde tart???rsa bile ilerleyen zamanlarda belki de ana gündem maddelerinden bir tanesi olarak görülen Yapay Zeka konusu, maalesef ki baz? ki?iler taraf?ndan insanl???n sonunu getirecek proje olarak görülürken; baz? ki?iler taraf?ndan da i?lerimizi oldukça kolayla?t?racak bir f?rsat olarak ifade edilmektedir. Ancak yapay zeka ile ilgili ortaya at?lan tüm bu a??r? fikirlerin […]

Endüstri 4.0 Hakkında Ne Biliyoruz ?

Almanya’n?n endüstri 4.0 konusunda öncü olma iste?i ile birlikte iyiden iyiye ortaya ç?kan endüstri 4.0 devrimi, art?k tüm dünya ülkeleri taraf?ndan kabullenilmi?  . Almanya’n?n her ne kadar bu konuda çok ileri bir seviyeye ula?t??? bilinse de, birçok Dünya ülkesinin Almanya’n?n ula?t??? bu seviyeye yakla?maya çal??t??? da görülen ve hak verilen bir çaba. Ancak Almanya’n?n 4.0 […]

İnsanlığı Kurtaracak Güneş Enerjisi Çözümleri

Yap?lan birçok çevreci ara?t?rmaya göre dünyan?n hiçbir ?ekilde fosil at?klara tahammülü kalmad?. Bunu ortaya koyan en önemli kan?tlardan bir tanesi de ozon tabakas?n?n art?k iyiden iyiye delinmi? olmas? ile ilgilidir. Güne? enerjisi çözümleri sayesinde nükleer enerji ve do?algaz gibi tüm enerji çe?itleri bir kenara at?labilecek. Böylece Dünya üzerinde yaln?zca Almanya’ya vuran ???kla dahi tüm dünyal […]

Bitcoin Gerçekten Dünyanın En Büyük İcadı Olabilir Mi ?

Dünyan?n en spekülatif araçlar?ndan bir tanesi olarak bilinen para birimleri üzerinde, maalesef ki birbirinden farkl? birçok etken yüksek oranda etki yarat?r. Büyük bir devletin Merkez Bankas?’n?n faiz art?rmas? veya o an için; enflasyon, i?sizlik gibi rakamlar?n aç?klanmas? ile birlikte para birimlerinde çok büyük bir de?i?im meydana gelir. Bu de?i?im ile birlikte milyonlarca ki?i büyük kay?plar […]

Porsche Ve Tesla Arasındaki Rekabet İyice Kızışıyor

Dünyan?n en iyi ve en pahal? arabalar? üretmesi ile bilinen Porsche, benzinli olmas? nedeniyle Tesla kar??s?nda bir miktar rekabet etmekte zorlan?yor. Tesla’n?n hem konforlu hem de üst düzey bir teknolojik kullan?m sunmas? nedeniyle, Porsche kar??s?nda ço?u zaman üstünlük kurdu?u bilinse bile; yine de rekabetin k?zg?n oldu?unu söylemek mümkün. Porsche her y?l yakla??k olarak %8 lik […]

Litecoin Kurucusu Parasını Sattığına Pişman

Litecoin’i bulan ki?i olan Charlie Lee Youtube’de bir kanala yapm?? oldu?u aç?klamada çok pi?man oldu?unu dile getirdi. Güncel fiyat? 150 Dolar seviyelerinde seyreden para birimi için, 2017 Aral?k ay?nda satmas?ndan üzüntü duydu?unu belirtti. Onlarca ülkede geçerli olan birimi üretebilir veya borsadaki fiyatlar? üzerinden sat?n alabilirsiniz. Harici belleklerde veya telefonda bulundurularak, al?m sat?m i?lemleri, al??veri?ler LTC […]

Bulut Teknolojisine Saldırılar Sürüyor

Trend Micro Cloud App Security 2017 raporunda, milyonlarca kullan?c?n?n nas?l bir süreçten geçti?i ve siber sald?rganlar?n amaçlar?n?n neler oldu?una yer verildi. Sadece bir y?l içerisinde kar??la??lan fidye yaz?l?m sald?r?lar?n?n oran?nda yüzde 94, BEC sald?r?lar?n?n oran?nda %106 oran?nda art?? olu?tu?u rapora yans?t?ld?. Cloud uygulamas? üzerinden güvenlik sistemini a?arak zarar verici giri?imlerde bulunmak isteyenler özel güvenlik a??na […]

İsrail’de 23 Milyar Dolar Girişim Satıldı

Türkiye ile sürekli olarak uluslar aras? ili?kiler aç?s?ndan sorunlar ya?ayan ?srail’in son dönemde yapm?? oldu?u yat?r?mlar ve giri?imler incelendi. Pek çok ülkedeki çal??malara k?yasla, ülkede sadece 30 y?l içerisinde teknolojik giri?im a?amas?nda bulunan ürünler sat?ld?. Bunlar aras?nda ICQ gibi dünyaca ünlü programlar da bulunuyor. 2013 y?l?nda 6.77 milyar Dolar olan giri?im sat???, 2018 y?l?na gelindi?inde […]

Çin’deki Sosyal Puanlama Sistemi İçin Geri Sayım!

Çin’de hayata geçirilecek olan sosyal puanlama sistemi uzun bir süredir konu?uluyordu. Uygulaman?n yap?l?p yap?lamayaca?? ve nas?l bir sonuca yol açaca?? tart???l?rken Çin, söz konusu sistemi 2020 y?l?nda ba?latmay? planl?yor. Bu durumda sosyal normlara dikkat etmeyenler için oldukça a??r ve sorunlu olacak bir hayat ba?layacak. Puan? Dü?ük Olan Ki?iler Problem Ya?ayacak! Yeni sosyal puanlama sistemi kimileri […]

Bitcoinler Tükenmeye Başladı

Bu zamana kadar kaz?lan ve ele geçirilen, piyasada aktif olan miktar?n 17 milyonu a?t??? aç?kland?. Cihazlar?n sürekli olarak geli?tirilmesi ve sistem her zaman daha dirençli hale getirildi?inde daha kaliteli cihazlar?n ç?kar?lmas?, kazma sürecini etkilememeye ba?lad?. Özellikle Bitcoin olu?turulmaya ba?lad??? günden bu yana toplamda 17 milyon adet ç?kar?ld??? bilgisi payla??ld?. Kaz?lacak 4 Milyon Bitcoin Kald? Her […]