Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Mobil (Page 3)

Yeni Huawei Üç Arka Kameraya Sahip

Huawei markas?n?n özel olarak üretti?i P20 Pro modeli için hem kamera hem de RAM ve dahili bellek özellikleriyle talepleri kar??layabilecek bir telefon olu?turuldu?u anla??l?yor. Fiyat? yeni netle?en P20 Pro için sat??lar?n en k?sa süre içerisinde 4999 Türk Liras? ile gerçekle?tirilmesi sa?lan?yor. Amiral gemisi olarak tan?mlanan cihaz?n KDV dahil olarak bu fiyatta sat??a sunulaca?? vurguland?. Huawei […]

Turkcell’den Uçan Baz İstasyonu

Deprem, sel gibi do?al afetlerde internet eri?iminin kesildi?i, elektri?in olmad??? ve arama kurtarma ekiplerinin ba?lant? kuramad??? yerlerde kablosuz hava arac? destek verecek. 80 cm çapa sahip olan araç için belirlenmi? olan 4.5G teknolojisi ve 300 Mbps’a kadar veri indirme h?z?yla, bölgedeki insanlarla ba?lant? kurulabilecek. Bu sayede çal??malar?n hem daha kolay bir ?ekilde sürdürülecek hem de […]

OnePlus 6 Özellikleri Açıklandı

Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerinde sat?? fiyatlar?yla birlikte ürün özellikleri, sat?lacak yerler ?imdiden belirlenen OnePlus için pek çok farkl? detaya yer verildi. Aç?klamalar aras?nda üretim süreci için Android 8.0 i?letim sistemi versiyonu belirlendi?i ve 4.5G deste?inin bulundu?u da yer al?yor. OnePlus 6 fiyat? Türkiye için KDV dahil olmak üzere aç?klanmad?. Cihaz?n detayl? tan?t?m? ise […]

Sony Blockchain Kullanmayı Düşünüyor

Sony’den güvenli?in art?r?labilmesi ve kullan?c? bilgilerinin hiçbir ?ekilde zarar görmeksizin korunabilmesi amac?yla yeni bir hamle geldi. Sony taraf?ndan blockchain ile kullan?c?lar?n?n haklar?n?, içeriklerin özelliklerini detaylar? bilinen bir sistemle güvenli hale getirilmek isteniyor. Çal??malar ilerleyen zamanlarda netle?ecek. Blockchain Daha Güvenli Görülüyor Sony’nin yöneticileri taraf?ndan özellikle dijital haklar?n korunmas? ve kullan?c? bilgilerinin sorunsuz bir ?ekilde geçerlili?ini korumas? […]

Daha Ekonomik Iphone Seçeneği Geliyor!

Dünyan?n en büyük firmalar?ndan biri olan Apple, milyonlarca ak?ll? telefon kullan?c?s? için 2018 y?l?nda yeni alternatifler sunmaya haz?rlan?yor. Bunlardan birinin ise dikkat çekici bir özelli?i var. Apple firmas? di?er Iphone model telefon fiyatlar?na göre daha ekonomik yeni bir model ç?kartacak. ?u an için ?irketin en pahal? ve son model ürünü ise Iphone X! 3 Yeni […]

Hangi Telefonlar Radyasyon Açısından Daha Riskli?

Cep telefonlar?; özellikle ak?ll? telefon özellikleri ile çok daha kullan??l? ve çok yönlü bir hale gelmi? durumdad?r. Birço?umuzun hayat?n? kolayla?t?ran ve yan?m?zdan ay?ramad???m?z bu cihazlar ne yaz?k ki ayn? zamanda kanser yap?c? özelliklere de sahipler! SAR De?erlerine Dikkat! Ak?ll? telefonlar yayd?klar? radyasyon nedeniyle kansere yol açabilmektedirler. Bu durumda “SAR” denilen, cihazdan ç?kan radyasyonun miktar? göz […]

Artık İstenmeyen SMS’ler Telefona Gelmeyecek!

Ki?isel Verilen Korunmas? Kanunu ile beraber art?k sürekli gelen reklam smsleri izne ba?l? olacak. Kanun ç?kt?ktan sonra verilen uyum sürecinin son günü 7 Nisan 2018’di. Geçti?imiz hafta telefon kullan?c?lar?na çok say?da ?irketten onay için izin mesajlar? geldi. ?zin vermeyen kullan?c?lar?n verileri art?k bu ?irketlerin veri tabanlar?nda saklanmayacak. Mesajlara Cevap Vermeyenlerin Üyelik Kay?tlar? Siliniyor! Ma?aza, akaryak?t, […]

GetContact ile Güvenliğiniz Tehlikede Olabilir!

GetContact; ço?u ki?inin merak etti?i ve kulland??? bir uygulama olarak s?kl?kla telefonlara indiriliyor ancak baz? tehlikeleri de beraberinde getirebilir! Sizin ad?n?z? rehbere kim hangi isimle kaydetmi? ö?renmek isterken güvenli?inizi riske atabilirsiniz. Uygulama h?zla yay?lmaya ve tan?nmaya devam ederken, uzmanlar taraf?ndan uyar?lar yap?l?yor. GetContact’te Kullan?c?lar Rehberlerini Payla??yorlar! Son zamanlar?n popüler uygulamalar?ndan biri GetContact! Ço?u ki?i bu […]

Akıllı Telefon Satışlarında Duraksama Yaşandı

Ak?ll? telefonlar?n sat??lar?nda özellikle son be? y?l içerisinde kat edilen mesafeye bak?ld???nda, art?k insanlar?n daha farkl? telefonlar istedi?i anla??labiliyor. Fiyat ve performans kar??la?t?rmas?n? yapt?klar?nda uygun bulmad?klar? veya uygun fiyatl? fakat kalitesiz telefonlar? da tercih etmedikleri görülüyor. Sat??lar Beklenmedik Oranda Dü?tü Ak?ll? telefon sat??lar?n?n son bir y?lda ola?anüstü seviyede dü?ü? ya?amas?, özellikle insanlar?n farkl? telefonlar bekledi?ini, […]

Casper Telefon Satışından Daha Fazla Ciro Sağladı   

Dünya devi Casper, geçti?imiz y?llarda satt??? bilgisayar sat???n?n yan? s?ra, günümüzde telefonlar?yla gündeme geliyor. Art?k bilgisayarlar? haz?r bir ?ekilde almak yerine toplamaya yönelen milyonlarca insan, sadece telefon seçimi için Casper’i tercih ediyor. Ak?ll? telefon üretimiyle ve sat???yla 2017 ile 2018 y?l?n?n ilk çeyre?inde bilgisayarlardan elde edilen cironun üzerine ç?k?ld?. 2018 y?l?nda telefon sat??lar?n?n 500 bine […]