Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Yazılım & Donanım (Page 2)

\

Facebook ile WhatsApp birleşebilir

Geride b?rakt???m?z sene Facebook taraf?ndan tam 22 milyar dolar kar??l???nda sat?n al?nan WhatsApp’a hiçbir reklem yerle?tirilmeyece?i sözü al?nm??t? ve halen de o sözde duruldu?unu görebiliyoruz. WhatsApp’a yeni özellikler getiren Facebook ?imdi de tarihi bir karar almak üzere gibi. ?nternete dü?en iddialara göre Facebook, kendi Messenger program?n? WhatsApp ile birle?tirebilir. Bu birle?tirme sonras?nda kullan?c?lar Facebook payla??mlar?n? […]

\ \ \

YouTube videolarını Instagram’a yüklemek

Dünyan?n en çok kullan?lan ve birkaç sene öncesinde Google taraf?ndan sat?n al?nan video payla??m sitesi YouTube’dan bazen indirmek istedi?imiz videolar ç?k?yor. Bunlar? hem ak?ll? telefonlara hem de bilgisayara indirmek bir i?kence haline gelebildi?i gibi bolca vaktimizi de harc?yoruz. Ama art?k i?ler daha kolay olacak. Zira Tube2gram ad?nda bir internet sitesi istedi?iniz YouTube videosunu ister Instagram […]

\ \ \

Facebook’tan video uygulaması: Riff

?nternetin en çok kullan?lan sosyal medya platformu Facebook, sat?n almalar?n?n d???nda yine ilgi çekici bir hamle yapt?. Facebook, Android ve iOS platformlar?nda kullan?labilir olan bir video uygulamas?n? ücretsiz olarak indirime sundu kullan?c?lar için. Riff ad?ndaki uygulama sayesinde yan?n?zda olmayan biriyle bile video çekebilme ?ans?na sahip olacaks?n?z. A?a??da vermi? oldu?umuz linklerden iki platform için de indirebilirsiniz […]

\ \ \

Office 2016 çıkış tarihi

Geride b?rakt???m?z ak?am Microsoft, yeni i?letim sistemi Windows 10’u tan?tt?. Hem mobil hem de masaüstü için tan?t?lan yeni i?letim sisteminin seremonisinin bitmesinin ard?ndan bir ürün daha tan?t?ld?: Office 2016. Gelen bilgilere göre Office 2016 önümüzdeki sene de?il de, bu sene tan?t?lacak. Y?l?n ikinci yar?s?nda tan?t?lmas? beklenen yeni uygulamalar?n ne gibi yenilikler sunaca?? henüz bilinmiyor. ?lk […]

\ \

Qualcomm Snapdragon 810, 410 Mbps hıza ulaştı

Bir Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) i?tiraki olan Qualcomm Technologies, Inc. (QTI), EE ve Huawei, LTE Category 9 ba?lant?s?na yönelik ?irketler aras? birlikte çal??abilirlik testini ba?ar?yla tamamlad?klar?n? duyurdular. Testte 3 ta??y?c? veri indirme toplamas? ve 410 Mbps’ye kadar yükselebilen indirme h?zlar?na ula??ld?. Test, QTI’nin entegre LTE-Advanced yeni nesil modemli Qualcomm® Snapdragon™ 810 i?lemcisi ve Huawei’nin, EE’ye […]

\ \

Windows 10 çıkış tarihi

Uzun süredir beklenen ve art?k gün saymaya ba?lad???m?z Windows 10 için Microsoft’tan yeni bir aç?klama geldi. Yeni i?letim sisteminin bu vakte dek kesin ç?k?? tarihi bizlerle payla??lmam??t?. S?radan bir güncelleme olsa bu kadar bekleyece?imizi zannetmiyoruz ama Windows 10, 8’e oranla çok fazla köklü yenili?e sahne olacak bizler için. Ve aç?klanan Windows 10 ç?k?? tarihi de […]

\

4G’ye ne zaman geçilecek

Seneler öncesinden 4G teknolojisine kavu?mu? olan büyük ülkelerin yan? s?ra biz halen geçi? yapabilmi? de?il. Daha önce yap?lan aç?klamalarda ülkemizin 4G’ye 2014 ba??nda geçi? yapaca?? belirtilmi?, ancak 2014 sonuna gelmesine ra?men bu i?lem gerçekle?memi?ti. Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan bu konuya tekrar de?indi bir aç?klamas?nda. Gelen aç?klamalara göre 4G’ye 2015’in sonunda geçece?iz. Biz […]

\ \

Windows 10 beğenildi

Geride b?rakt???m?z Eylül ay?n?n sonlar?na do?ru tan?t?lan Microsoft’un yeni i?letim sistemi Windows 10 ilk dönemde gayet be?enilmi?ti. Bir milyondan fazla ki?inin kat?l?m gerçekle?tirdi?i testlerle birlikte yüzde 85 be?eni oran? yakalayan Windows 10 bu be?eni oran?n? halen koruyor. Windows 8 ile sistemden ç?kar?lan ba?lat menüsünün sisteme tekrar dahil edilmesi bu oran?n elde edilmesindeki en büyük paya […]

\

Apple Pay fazlasıyla beğenildi

NFC sistemi geli?tirildikten sonra neredeyse her firma bu sistemi kendisiyle entegre etmeye çal??t?. Baz?lar? bunu ba?ard? da, ama onlar?n ba?ar?s?z olduklar? nokta NFC’yi kullan?c?lara kulland?rmakt?. Apple da geçen ay piyasaya sürdü?ü iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’la birlikte bu özelli?i alm??t?. Gelen istatistiklere göre Apple Pay beklenenden çok daha fazla kullan?l?yor. Bu da yak?nda fiziki […]