Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Yazılım & Donanım (Page 3)

\ \ \ \

Avira 2015 tanıtıldı

Güvenlik yaz?l?mlar?n?n önde gelen isimlerinden biri olan Avira, 2015’e özel ürünlerini de tan?tt?. Bu sefer iOS ve Android korumas?na da sahip olan Avria 2015 tüm dilleri destekleyen bir paketle kullan?c?lara sunulurken verilen bilgilere göre bir önceki versiyona oranla güvenlik aç?klar?n?n ço?u kapanm??. Özellikle iCloud’a yap?lan sald?r? tüm antivirüs geli?tiricilerini teti?e geçirmi?ti. Avira kullan?c?lar? ürünü indirdiklerinde […]

\ \

PLINY projesi yazılımcılara kötü gelecek

Son haftalarda d?? bas?nda teknolojiyle ilgilenenlerin dikkatini fazlas?yla çekmeyi ba?arm?? olan bir proje bulunuyor: PLINY. ?lk ansiklopediyi yazd??? iddia edilen Pliny The Elder’?n ismini alacak olan proje, binlerce kod yaz?l?mc?s?n?n i?ini birkaç sene içerisinde bitirebilecek kapasitede bir proje. Proje ?u anda Pentagon taraf?ndan desteklenirken bitirildi?i takdirde elle günlerce yaz?lacak bir program PLINY ile birlikte çok […]

\ \ \ \

Lenovo SW-B100 Akıllı Bileklik

?u anda dünyan?n en çok PC satan firmas? olan Çinli Lenovo, giyilebilir teknoloji sektöründen de uzak kalmak sitemiyor. Bu aralar tüm geli?tiriciler ilk ak?ll? saatlerini üretip sat??a sunmaya ba?lad?, ancak Lenovo’dan ak?ll? saat de?il de ak?ll? bileklik geldi. Uzun süredir zaten böyle bir ürünün tan?t?laca?? hakk?nda dedikodular internette dola??yordu; ?imdi ise resmi site üzerinde yer […]

\ \ \

FIFA 15 Türkçe Yama

Bu sene bar?nd?rd??? ligler aras?na uzun süredir yer vermedi?i Türkiye Süper Ligi’ni de ekleyen FIFA, bu iyi haberin yan?nda maalesef biraz üzüp Türkçe dil deste?ini oyuna yerle?tirmemi?ti. Ancak neredeyse 10 senedir Türkçle?etirme i?iyle u?ra?an bir ekip oyunu k?sa süre içinde Türkçe dosyalarla da adapte etti ve indirime açt?. Daha önceki FIFA versiyonlarda oyunun PC sürümüne […]

\ \ \ \

Beats Snarkitecture Kulaklık

Ünlü rapçi Dr. Dre’nin kurdu?u kulakl?k markas? Beats, ?u anda dünyan?n en güzel kulakl??? olarak sat??a sunuluyor. Tabi ki ülkemizde orijinalinden çok imitasyonlar? ra?bet gören kulaklar?n fiyatlar?n?n uçuk oldu?unu kabul etmemiz laz?m; ancak sunmu? oldu?u ses kalitesi de eri?ilemez noktada. ?imdi de yeni bir model geliyor Beats’ten. Dün yap?lan tan?t?mda Beats’in yeni kulakl??? Snarkitecture tan?t?ld?. […]

\ \ \ \ \

Windows 9 ücretsiz olabilir

Microsoft’un belki de en fazla para kazand??? ürünü olan Windows i?letim sistemi, bu vakte dek yeni sürümlerini bizlere hep ücretli ?ekilde yay?mlad?; baz? küçük geli?tirme paketleri d???nda. En son büyük güncelleme olarak Windows 8’i gösterebiliriz. ?imdi ise s?rada Windows 9 bulunuyor. Ortaya at?lan iddialara göre Windows 9 serinin önceki sürümlerinin aksine ücretsiz bir ?ekilde bilgisayar […]

\ \ \

Skype’ın eski sürümlerine olan destek kesiliyor

Bundan üç sene önce Microsoft taraf?ndan hat?r? say?l?r bir ücret kar??l???nda sat?n al?nan Skype’a büyük yenilikler getirilmi?, özellikle mobil platformda önemli ad?mlar at?lm??t?. ?imdi ise Microsoft’tan beklenmeyen bir aç?klama geldi. Gelen bilgilere göre Microsoft, yak?n zaman içerisinde Skype’?n eski sürümlerine olan deste?i keserek uygulamaya getirmeyi planlad?klar? yeni özellikler üzerinde zaman geçirmeyi planl?yor. Asl?na bak?l?rsa Microsoft […]

\ \

64 Bit Google Chrome geliyor

??lemci teknolojisi Bit olarak bu vakte kadar en fazla 64 bite kadar ç?kabildi. Windows’u uzun süredir 64 bit olarak kullanabiliyoruz, ancak uygulamalar genellikle 32 bit tabanl? geli?tiriliyor, 64 bit için de bir ek yama bar?nd?r?yorlar install’lar?n?n içinde. Google’dan yeni yap?lan aç?klamalarda 64 Bit Google Chrome’un yay?mland??? aç?kland?. ?u anda Dev ve Canary versiyonlar?yla kullan?labilen 64 […]

\ \ \ \ \

Üç yeni Kaveri’li HP Elitebook

??lemci dünyas?n?n ne önemli isimlerinden olan AMD, bilgisayar sektörünün ayakta kalmas? ad?na oldukça önemli bir i?in alt?na imza att?. Ultra ince ve yüksek performansl? i?lemcilerini tan?tan, bunlara Kaveri ad?n? veren AMD, ayn? zamanda bu i?lemci ile çal??acak üç yeni HP Elitebook modelini de tan?tt?. AMD’nin bu vakte kadar geli?mi? en iyi performansl? i?lemcisi olan Kaveri […]

\ \ \ \

Opera 22 İndir

PC’lerin en çok kullan?lan browserlar? aras?nda yer alan, mobil sektörde ise bu kulvarda birincilik unvan?n? elinde bar?nd?ran Opera, masaüstü uygulamas?n? güncelledi. Sessiz sedas? gelen güncelleme ile uygulama Opera 22’ye kadar ç?karken, resmi internet sitesinden yap?lan aç?klamaya göre güncelleme Windows ve OS X için yay?mland?. Performans ve tasar?m taraf?ndan geli?tirilmi? olan yeni taray?c?n?n eskisine nazaran daha […]