Ana sayfa » Etiket arşivi » manset

\ \

2015’in En İyi İnternet Kampanyası

Türkiye’de internet kullan?m oran?n?n yayg?nla?mas? ile birlikte, internet sa?lay?c? büyük markalar kullan?c?lara daha iyi hizmet verebilmek için fiber alt yap?ya geçi? sa?lad?lar. Hepimizin de dikkat etti?i ve internette sörf yaparken önem verdi?imiz konu ise h?z. 56K modem ile ba?land???m?z dönemleri hat?rlayal?m, hem yüksek bir maliyet hem de dü?ük h?zda internet! Sayfalar?n aç?lma h?z?n?n ?u anda […]

\ \ \ \ \ \

Turkcell T60 Fiyat Listesi, Yorumları ve Özellikleri

Yabanc? firmalarla anla?mal? olarak üretti?i telefonlar? kendi ismiyle satmaya devam eden Turkcell, T serisine bir yeni isim daha katt?. Dün gerçekle?en lansmanda Turkcell’in yeni Genel Müdürü Kaan Terzio?lu, T60′? tan?tt?. Önümüzdeki hafta içerisinde Turkcell ?leti?im Merkezlerinde sat??a sunulacak olan yeni nesil telefon sahip oldu?u teknik özellikler ve fiyat kar??la?t?rmas?yla dikkat çekiyor. Turkcell T60 Fiyat? olarak […]

\ \ \ \ \

Anneler günü hediyesi: MeMO Pad Tablet

Anneler gününe çok k?sa bir süre kald?. E?er siz de halen hayat?n?z?n en de?erli varl??? için bir hediye almay?p, ne alaca??n?za karar veremediyseniz onu ev hayat?n?n s?k?c?l???ndan kurtaracak, bunla birlikte e?lenceli vakit geçirmesini sa?layacak bir hediyeyle sevindirebilirsiniz. Asus’un MeMO Pad Tablet serisi ise bu konuda en ilgi çekici ve uygun gözüken tabletlerin ba??nda geliyor. Asus […]

\ \ \

Blackberry’den 3 yeni telefon

Bundan bir sene öncesine bakt???m?zda hakk?nda pek de olumlu haberler yapmad???m?z Blackberry, yeni CEO’suyla birlikte bir ata?a kalkm?? ve isminin de?erini korumaya ba?lam??t?. Son olarak Blackberry Passport’u sat??a sunan firma, Rusya’dan s?zan haberlere göre yeni modeller üzerinde çal??malar yürütüyor. Yak?n zaman içerisinde Blackberry’den 3 yeni model tan?t?m? bile görebiliriz. Bunlar?n aras?ndan bir modelin Passport’un yeni […]

\ \ \

OnePlus One Lite tanıtılabilir

Geride b?rakt???m?z senenin en fazla konu?ulan ve en çok satan telefon modellerinden biri olan OnePlus One, serisinin bir üst versiyonunu bugünlerde kavu?may? planl?yor. Nisan ay? içerisinde tan?t?lmas? beklenen OnePlus Two hakk?nda yeni iddialar internete dü?tü bugün. Gelen iddialara göre OnePlus, Two’yu tan?tmadan önce One versiyonu için bir de ucuz telefon piyasaya sunacak; yani OnePlus One […]

\ \ \ \

Asus VivoWatch Fiyat Listesi, Yorumları ve Özellikleri

Bu senenin ak?ll? saatler için bir ç?k?? y?l? olaca??n? daha önceki yaz?lar?m?zda sizlere defalarca anlatm??t?k; nitekim sektörde ya?anan geli?meler de bize bunu aç?k bir ?ekilde kan?tl?yor. Daha önce ZenWatch’u tan?tm?? olan Asus, ?imdi de onun bir alt modeli olarak tan?mlayabilece?imiz modeli resmi olarak internete sundu. Apple Watch’un henüz sat??a sunulmadan önsipari? say?s?yla bile Android Wear’i […]

\ \ \ \

Facebook, YouTube ve Twitter Yasaklandı!

Bundan bir saat önce Türkiye, tarihinin en büyük internet yasa??n? uygulamaya ba?lad?. Torba Yasa’n?n uygulanmas?yla birlikte birçok hak kazanan T?B, bunlar? hemen kullanmaktan geri kalmad?. Al?nan kararlar do?rultusunda T?B, kald?r?lmas?n? istedi?i bir içeri?i 4 saat içerisinde kald?rmayan bir internet sitesini kapatma yetkisine sahip ve bu hemen Facebook, Youtube ve Twitter yasaklanarak uyguland?. ?u an bu […]

\ \ \

Facebook’tan video uygulaması: Riff

?nternetin en çok kullan?lan sosyal medya platformu Facebook, sat?n almalar?n?n d???nda yine ilgi çekici bir hamle yapt?. Facebook, Android ve iOS platformlar?nda kullan?labilir olan bir video uygulamas?n? ücretsiz olarak indirime sundu kullan?c?lar için. Riff ad?ndaki uygulama sayesinde yan?n?zda olmayan biriyle bile video çekebilme ?ans?na sahip olacaks?n?z. A?a??da vermi? oldu?umuz linklerden iki platform için de indirebilirsiniz […]

\ \

%100 Yerli telefon geliyor!

Geli?mi? ülkelerin neredeyse hepsi kendi yüzde yüz yerli telefonlar?n? piyasaya sürdüler. Bu isimler aras?nda maalesef Türkiye yer alm?yor ve almas? da zor görünüyor. Ancak ?u aralar internette dola?makta olan yerli telefon haberleri bizi biraz heyecanland?rmaya yetmi?ti; ?imdi de bakanl?ktan aç?klama geldi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Fikri I??k, yerli telefon için çal??malar?n?n ba?lad???n? ifade ederken, […]

\ \ \ \

Xiaomi MiTV 2 Fiyat Listesi, Yorumları ve Özellikleri

Geride b?rakt???m?z senenin ak?ll? telefon sektöründe en büyük yükseli?ini gerçekle?tiren ve bunla birlikte dünya telefon üreticileri klasman?nda dördüncü s?raya kadar yükselmeyi ba?aran, Çin’de Samsung’un önüne geçerek birinci s?raya oturan Xiaomi, bu segmentin ard?ndan tablet ve televizyon dal?nda da üretimlerine ba?lam??t?. Geçti?imiz sene tan?t?lan Xiaomi MiTV’nin ard?ndan ?imdi de Xiaomi MiTV 2 tan?t?ld?. Bu televizyon bir […]

Sayfa 1 / 49123Sonraki ›Son »