Ana sayfa » Yazar arşivi editor (Page 14)

Mobil Gigabit Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mobil Gigabit Hakk?nda Bilmeniz Gerekenler Gigabit telefon terimi son zamanlarda merak edilen konular aras?nda yer al?yor. Samsung Galaxy S8 tan?t?mlar?nda s?k kullan?lan özellik ilk olarak Galaxy S8’le gündeme geldi. Telefonda Gigabit özelli?i Sony’nin ç?karmaya haz?rland??? SXperia XZ Premium’da ve di?er üst seviye telefonlarda kullan?ma sunulacak. Gigabit Son Sistem Telefonlarda Kullan?lacak Gigabit ile aktar?m h?z?ndan tam […]

General Mobile GM 6 Satışa Çıkarıldı

General Mobile GM 6 Sat??a Ç?kar?ld? General Mobile GM 6 uzun bir aran?n ard?ndan Türkiye pazar?nda da görülmeye ba?land?. Mobil Dünya Kongresi’nde ilk olarak tan?t?m? yap?lan General Mobile GM 6 ile ?irket ç?tay? biraz daha yükse?e ta??may? ba?ard?. Özellikleriyle oldu?u kadar fiyat?yla da ?a??rtan GM 6 Türkiye pazar?nda da hayli ilgiyle kar??land?. Android One program? […]

Apple Macbook’lardan Çerçeveleri Kaldırıyor Mu?

Apple Macbook’lardan Çerçeveleri Kald?r?yor Mu? Son zamanlarda iyiden iyiye yayg?nla?an ak?ll? telefon üreticilerinin tasar?m anlam?nda farkl? ?eyler sunmak ad?na çerçevesiz ekran kullanmalar?na al???lm??t?. Apple taraf?ndan al?nan karara göre çerçevesiz MacBook patentiyle beraber ayn? teknolojiyi bilgisayarlar?na da getirmeyi planl?yorlar. Apple MacBook bilgisayarlar?nda çerçevesiz ekran teknolojisi için çal??malara ba?lad?. Yeni ald??? patentle beraber ileride gelebilecek MacBook’da çerçevesiz […]

Facebook Kurucusu Sonunda Diplomasını Aldı

Facebook Kurucusu Sonunda Diplomas?n? Ald? Dünyan?n en büyük ve ünlü sosyal payla??m sitesi olan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, y?llar önce e?itimini yar?da b?rakt??? Harward Üniversitesi’nden diplomas?n? almay? ba?ard?. ABD’de bulunan ve en prestijli üniversitelerden biri olan Harward Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisli?i ve psikoloji e?itimi alan Zuckerberg, 2004 y?l?nda henüz ikinci s?n?ftayken ö?renimini b?rakm??t?. Aradan 13 y?l […]

Çin Ay’a Koloni Kuruyor

Ara?t?rmac?lar Ay’a kurulmas? planlanan insanl? üs için çal??malara ba?lad?. Bütün bu çal??malardan en dikkat çeken proje ise; Çin’in Ay’a kurmak istedi?in üs plan?d?r. Bu proje için yeni bir ad?m atan Çin Ay’a koloni kurma çal??malar?na ba?lad? bile. Bu proje Çin taraf?ndan uzun bir süredir dile getiriliyordu ve Avrupa Uzay Ajans? ile birlikte çal??mak ad?na yap?lan […]

2017 Yılında Tanıtılacak En Çarpıcı Telefonlar

Günümüzde ak?ll? telefonlar?n geli?im süreci çok h?zl? bir ?ekilde ilerleyeme devam ediyor. Tüketiciler bu sayede her sene yepyeni ak?ll? telefon teknolojilerine sahip olma ?ans? yakal?yor. Piyasaya sürülecek olan yeni ak?ll? telefonlar?n tan?t?m? daha yap?lmadan, bilgileri yava? yava? kullan?c?lara iletilmeye ba?lan?yor. Kullan?c?lar da yepyeni özellikleriyle piyasaya sürülecek olan ak?ll? telefonlar? sab?rs?zl?kla beklemeye ba?l?yor. ?imdiye kadar LG […]

HTC’nin Amiral Gemisi

16 May?s 2017 tarihinde duyurulacak olan HTC’nin ak?ll? telefonu amiral gemisi olarak isimlendiriliyor. HTC U 11 ismiyle piyasaya ç?kacak olan ak?ll? cihaz?n hangi tarihte piyasaya sunulaca?? ve ne kadarl?k bir fiyata sahip olaca?? konusunda ise kesin bir bilgi yok. Yak?nda ç?kacak olan HTC U 11 hakk?nda çok fazla bir bilgi de bulunmuyor. Dokunmaya duyarl? olan […]

Google Haritalar’a Gelen Yeni Özellik

Google Haritalara gelen yeni özellik sayesinde art?k kullan?c?lar araçlar?n? nereye park ettiklerini ve park etmi? olduklar? yeri hat?rlayabilecekler. Google Haritalara gelen bu yeni güncelleme sürücülerin araçlar?n? nereye park ettiklerini hat?rlamalar?n? oldukça kolayla?t?r?yor. Android i?letim sistemi kullanan kullan?c?lar araçlar?n? b?rakm?? olduklar? park yerini haritaya ekleyebilmek için mavi noktaya hafifçe vurduktan sonra, ‘‘Park Yerini Kaydet’’ dü?mesine dokunarak […]

Telefonların Şarj Süreleri Düşürülüyor

Telefonlar?n ?arj süreleri dü?ürülüyor denilerek aç?klamalar yap?lm??t?r. Gelecekte baz? telefonlar sadece 20 dakikada ?arj edilebilecektir. Son be? y?l içerisinde ak?ll? telefonlar?n geli?im aç?s?nda en çok dikkat çeken noktalar?n?n ba??nda ?arj?yla ilgili durumlar gelmi?tir. Özellikle ?arj konusunda s?k?nt? oldu?u dü?ünülen cihazlar?n kullan?m oranlar? da a??r? derecede dü?mektedir. Samsung ve iPhone gibi Dünya genelinde ad?n? duyurmu? olan […]

Nokia 2017 Nostalji Telefonlarıyla Dikkat Çekiyor

Son zamanlarda Samsung ve Apple gibi Dünya devleri farkl? farkl? fantastik cihazlarla sektördeki yerini almaktayken Nokia yine bir ç?lg?nl?k yapt?. Bildi?imiz 3310 telefonlar? ald?lar, ak?ll? telefon diye piyasaya sürmek istediler. Her ne kadar delice ve saçma oldu?u dü?ünülse de, bu telefonlar?n milyonlarca adet sat?laca?? dü?ünülüyor. Normal bir Nokia 3310 görünümüne çok yak?n olan cihazlarda modern […]