fresh_paint

Windows 8 ve Windows RT i?letim sistemlerinde yer alan Fresh Paint sonunda Windows Phone 8 içinde yay?mland?. Belki de dünyan?n gelmi? geçmi? en çok kullan?lan uygulamalar?ndan biri olan Paint Windows 8 ile birlikte çok daha fazla geli?tirilip daha iyi bir arayüze sahip oldu. Fresh Paint ad?yla yay?mlanm?? olan uygulama dokunmatik ekranda çok rahat bir ?ekilde tasar?m yapmay? sa?larken tabi ki profesyonel bir tasar?m uygulamas? kadar detayland?r?lmam??, yine de klasik Paint’ten daha fazla i?imizi görece?i kesin. Fresh Paint sayesinde isterseniz yeni bir resim çal??mas? ba?latabilir, isterseniz de SkyDrive hesab?n?z üzerinde bulunan bir görseli düzenleyebilirsiniz.

Uygulama içine birçok efekt eklenmi?. Instagram ile ba?lam?? olan bu furya tüm kullan?c?lara çok farkl? efektler kazand?r?rken Fresh Paint’in de kendine özel efektlere sahip oldu?unu belirtelim. A?a??da linkini vermi? oldu?umuz uygulamay? ücretsiz olarak indirebilirsiniz, ancak sistem gereksinimi konusunda s?k?nt? ya?ayabilece?inizi belirtelim. Windows Phone 8’li cihazlar maalesef henüz 2 GB RAM’e sahip de?il, ancak Fresh Paint’in sistem gereksinimi 1 GB RAM istiyor; yani iyi bir Windows Phone 8 i?letim sistemli telefona sahip olman?z gerekiyor. Genelde Nokia ile birlikte sat?? yapan Microsoft 512 MB RAM’lik telefonlar? daha çok sat??a sürmü?tü, büyük bir kesim üzülecek gibi. A?a??da vermi? oldu?umuz linkten Fresh Paint Windows Phone 8 versiyonunu indirebilirsiniz.

Fresh Paint indir Windows Phone 8


0 Yorumlar