Programsız VPN Değiştirme

?nternet kullan?c?lar?n?n ba??na bela olan ula??m problemi, BTK’n?n yasaklam?? oldu?u sitelerde s?kça görülebiliyor. Adresin de?i?tirilmek zorunda kal?nmas? veya uygunsuz içerik bulundu?unun tespit edilmesinin ard?ndan mahkeme karar?yla kapat?lan her türlü siteye asl?nda bir ?ekilde girilebiliyor. Bu giri?lerin yap?labilmesi amac?yla Programs?z VPN de?i?tirme yöntemini kullanabilirsiniz. Ço?u kurulu?un haz?rlam?? oldu?u i?e yaramaz programlar?n yerini, herkesin güvendi?i bir arama motoru al?yor. Eskiden sadece IP de?i?tiren klasik VPN programlarla belirli bir süreli?ine internette gezinebilmek mümkün oluyordu. Bu durum art?k Opera taray?c?s?yla birlikte çok daha uygun bir hale geliyor.

Opera Sayesinde VPN De?i?tirme ??lemi

Ula?mak istedi?iniz fakat Mozilla veya Google Chrome ile ula?amad???n?z tüm sitelere Opeta arac?l???yla ula?abilirsiniz. Bunun için öncelikle Opera’ya girmeli ve sol üst k?s?mdan “Ayarlar” seçene?ine t?klamal?s?n?z. Son olarak da “Gizlilik ve güvenlik” seçene?ine t?klad?ktan sonra “ VPN’i etkinle?tirin” seçene?ini aktif duruma getirmeniz gerekiyor. Programs?z VPN de?i?tirme i?lemini bu ?ekilde tamamlad?ktan sonra bir ülke seçebilir ve o ülkenin herhangi bir IP numaras?n? kullanabilirsiniz. Bu süreç sadece Opera ile yapt???n?z giri?lerde geçerli olacakt?r.


0 Yorumlar