Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Tablet

Teknolojik Aletler Hayatımızı Esir Alıyor!

Telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yaygınlaşmaya başlamasının üzerine kullanıcılarının sayısı artmıştır. Son dönemde zamanının büyük bir kısmını telefonunda ya da sosyal medya hesabında geçirenlerin sayısı son derece fazladır. Bu durum ise telefon ya da teknolojik cihaz bağımlılığını da beraberinde getirir. Teknolojik aletlerin zorlu ve kötü etkilerinden korunabilmek adına günlük telefon kullanımı sınırlandırılmalıdır. Kendimizi belirli […]

\ \ \ \ \

Anneler günü hediyesi: MeMO Pad Tablet

Anneler gününe çok k?sa bir süre kald?. E?er siz de halen hayat?n?z?n en de?erli varl??? için bir hediye almay?p, ne alaca??n?za karar veremediyseniz onu ev hayat?n?n s?k?c?l???ndan kurtaracak, bunla birlikte e?lenceli vakit geçirmesini sa?layacak bir hediyeyle sevindirebilirsiniz. Asus’un MeMO Pad Tablet serisi ise bu konuda en ilgi çekici ve uygun gözüken tabletlerin ba??nda geliyor. Asus […]

\ \ \

Microsoft Surface 3 Fiyatı, Yorumları ve Özellikleri

Bu vakte dek sundu?u tüm tabletlerde Windows RT i?letim sistemine yer vermi? olan Microsoft, yeni nesil tabletini tan?tt?. Surface ve Surface 2’yle oldukça be?eni toplamay? ba?aran ama nedense ç?k??lar?n?n bir süre sonras?nda ranta yenik dü?en tabletlerin yeni versiyonu Surface 3 tan?t?l?rken sahip oldu?u özelliklerle dikkat çekti. Microsoft bu sefer tabletinde Windows 8.1 i?letim sistemini kullanacak. […]

\

iPad Air 2’den yeni reklam

Geride b?rakt???m?z sene iPad Air’i tan?tan ve bu dönem de iPad Air 2’yi sat??a sunan Apple, tablet sektöründe önemli ad?mlar atarak di?er geli?tiricilere öncülük etmeye devam ediyor. iPad Air 2’nin reklam kampanyalar?n? halen sürdüren Apple, son olarak müzik temal? yeni bir reklam daha yay?mlad?. “iPad’le Müzik Yap!” slogan?yla tan?t?lan reklamdan da görebilece?imiz gibi büyük ihtimal […]

\

Tablet kullanıcısı 1 milyara yaklaşıyor

Ne kadar her geçen sene kullan?c? say?s? dü?üyor gibi gözükse de me?er tablet kullan?c?s?n?n say?s? dü?ündü?ümüzün aksine bir yükseli? içerisindeymi?. eMarketer taraf?ndan yap?lan ara?t?rma sadece bunu kan?tlamakla kalmad?, dünya çap?nda ne kadar tablet kullan?ld???n?n istatistiklerini de bizlere aktard?. Gelen bilgilere göre tablet kullan?c?s?n?n say?s? yak?n zaman içerisinde 1 milyar? bulacak. Yani k?sacas?, 2015 y?l? en […]

\ \ \ \

LG Tab Book Duo tanıtıldı

LG, tablet serisini geni?letmeye devam ediyor. Geçti?imiz seneden beri bir Tab Book serisi olu?turuldu bildi?iniz gibi ve dün de bu seriye yeni bir model daha eklendi. Windows i?letim sistemine sahip olan yeni nesil tabletin teknik özelliklerine bakt???m?zda orta segmente mensup oldu?unu görüyoruz. i5 i?lemcisiyle iyi bir performans sa?lamas? beklenen LG Tab Book Duo fiyat? olarak […]

\ \ \ \ \

Jolla Tablet geliyor

Tablet sektörüne yepyeni bir üye daha geliyor. Fin bir ekip taraf?ndan geli?tirilen Jolla Tablet ad?ndaki yeni tabletimiz di?er popüler tabletlere oranla farkl?, Sailfish i?letim sistemi kullan?rken hem üstün teknik özellikleri hem de uygun fiyat? ile dikkatli üstüne çekti. ?u ana dek rekor bir seviye ile Indiegogo üzerinden 1.2 milyon dolar ba??? toplamay? ba?aran Jolla Tablet […]

\ \ \ \ \ \ \

Nokia N1 Android Tablet Fiyat ve Özellikleri

Ço?u servisini Microsoft’a satt?ktan sonra tüm piyasalardan elini çekece?ini dü?ündü?ümüz Nokia herkesi ters kö?eye yat?rd?. Geçti?imiz gün bir “kara kutu” foto?raf? payla?an Nokia, bu gece saatlerinde de bir tablet sat??a sunaca??n?n resmi aç?klamas?n? yapt?. Nokia N1 Android Tablet ad?yla sat??a sunulacak olan yeni nesil Nokia teknik özellikleri itibar? ile gayet uygun gözükürken üst segmentte yer […]

\

Xiaomi’den Yeni 64 Bit Tablet

Tabletlerini Çin d???nda sat??a sunmaya pek de s?cak bakmayan, bu nedenle Avrupa ve Amerika’n?n mükemmel cihazlardan mahrum kald??? Xiaomi, gelen bilgilere göre yepyeni bir tablet üzerinde çal??malara çoktan ba?lam?? ve yak?nda sat??a da sunacak. MiPad’e oranla tasar?m?n?n daha iyi olmas? beklenen tabletin teknik özellikleri de mutlaka iyi olacakt?r. En sevindiren haber ise tabletin dü?ük bütçeye […]

\ \ \ \ \

iPad Mini 3 beğenilmedi

Geride b?rakt???m?z gece tan?t?lan iPad Mini 3, Apple taraf?ndan beklendi?i kadar yüksek bir tepki yaratmad?. Bir önceki versiyonuna göre çok daha pahal? bir etiketle sat??a sunulan iPad Mini 3 yeni Touch ID teknolojisini bünyesinde bar?nd?r?rken bir günlük k?sa süre içerisinde baz? yorumlar da geldi. Gelen bilgilere göre ?u vakte kadar incelemelerin pek de olumlu yönde […]

Sayfa 1 / 24123Sonraki ›Son »