fotograf_duzenleme

?yi bir foto?raf düzenlemesi yapmak için illa ki ücretli ve çok profesyonel yaz?l?mlar kullanman?za gerek yok, bu i?lemleri ücretsiz ve basit arayüze sahip olmas?na ra?men çok fazla i? ba?arabilen uygulamalarla da yapabilirsiniz. Tek bir firma taraf?ndan be? tane birden uygulama geli?tirildi ve bunlar?n hepsinin farkl? i?levleri bulunuyor. XnSoft taraf?ndan geli?tirilen programlar tamamen ücretsiz olarak da??t?l?rken bunlar? a?a??da vermi? oldu?umuz linklerden indirebilirsiniz. ??te ücretsiz foto?raf düzenleme ad?na seçebilece?iniz, ayr?ca foto?raflar? görüntülemenizi sa?layacak olan Windows’un resim görüntüleme sisteminden daha geli?mi? olan uygulamalar.

XnView bunlar?n ba??nda geliyor. 400’den fazla formatta resim görüntüleyebilen uygulama ayn? zamanda 50’den fazla formatta da kay?t yapabiliyor. Yani bir görselin format?n? de?i?tirmek için de kullanabilirsiniz. XnRetro da foto?raflar?n?za Instagram’da yer alan efektlere benzer efektleri kazand?rman?z? sa?l?yor, yine bu uygulamada da onlarca efekt yer almakta. XnConvert ad?ndaki uygulamam?z direkt olarak format de?i?tirmek için geli?tirilmi?, özellikle yüksek kaliteli makinelerde çekilmi? görüntüleri PC ve mobil seviyesine indirmek için. XnSketch ve XnShell de Xn serisinin son uygulamalar?. Burada XnRetro’ya oranla çok daha fazla efekt yer almaktad?r ve en zevklisi oldu?unu da söyleyebiliriz. ??te indirme linkleri.

XnView indir
XnRetro indir
XnConvert indir
XnSketch indir
XnShell indir


0 Yorumlar