Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Sosyal Medya

Twitter’da Kullanılmayan Hesaplar Siliniyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarından biri olan Twitter kullanılmayan hesapların silineceğini 27 kasımda duyurulmuştu. Ancak 11 Aralıktan itibaren silinmeye başlayacağı düşünülen hesaplar, yeniden alınabilecek. Çok fazla kullanıcının olduğu ve bir kullanıcının birden çok hesap açtığı Twitter tamamen bir çöplüğe dönüşmüş vaziyette. Özellikle yeni hesap alacak kişilerin hesap alamamalarının nedeni, sürekli aynı hesapların alınmış olması. […]

Facebook’un Büyümesi Hakkındaki Tereddütler

Facebook’un eski güvenlik şefi, Mark Zuckerberg‘in çok fazla güç biriktirdiğini ve sosyal ağ devi genel müdürü olarak istifa etmesi gerektiğini söyledi. Salı günü Toronto’daki Çarpışma Konferansında Alex Stamos, “Çok fazla gücü olduğuna dair yasal bir tartışma var ve bu gücün bir kısmından vazgeçmesi gerekiyor. Onun yerinde olsam, şirket için yeni bir CEO işe alırdım.” dedi. […]

Sosyal Medya Gençleri Ele Geçirdi

Son yıllarda başlatılan pek çok sosyal medya hareketinde durum gösteriyor ki özellikle ortaokul ve lise çağındaki genç erkek ve kızlar sosyal medyadan fazlasıyla etkileniyor. Durumu elbette kötüye kullanmayan gençlerde bulunuyor fakat yayın yapılan pek çok kanal sayesinde çocuklarınızın davranışları bir anda değişebilir. Renkli bir hayata özenme, her yediğini içtiği paylaşma hatta ve hatta abartıya kaçarak […]

Sosyal Medyada Bot Hesapları Fark Edin!

Bot hesaplar; gerçek ki?ilere ait olmayan, çe?itli amaçlarla kullan?lan, sahte kullan?c? hesaplar?d?r. Zaman zaman siyaset, futbol gibi popüler gündemlerde de etkili olmak üzere kullan?lan bu hesaplar özellikle Twitter’da büyük sorun te?kil etmektedir. Asl?nda bu hesaplar? gerçek olanlardan ay?rmak çok zor de?ildir. Birkaç ayr?nt?y? bilmek bot hesaplar? fark etmek için size yard?mc? olabilir. Hangi Özellikler Bot […]

Facebook Skandala Rağmen Karda!

Dünyan?n birçok ülkesinde milyonlarca kullan?c?s? olan Facebook, sosyal medyan?n en popüler mecralar?ndan biri olmay? sürdürüyor. Geçti?imiz haftalarda Facebook’un ba?ta ?ngiltere olmak üzere birçok ülkedeki milyonlarca kullan?c?n?n verilerini bir ara?t?rma ?irketiyle izinsiz olarak payla?t??? ortaya ç?km??t?. Skandaldan sonra durumu düzeltmek için yeni önlemler alan ve özür dileyen Facebook, 2018’in ilk döneminde kar?n? %64 oran?nda artt?rd?! Yükseli?e […]

Facebook Canlı Yayında İntihar Edilmesini Engelliyor

Son zamanlarda Facebook bünyesinde yer verilen canl? yay?n özelli?i çe?itli farkl? durumlara ev sahipli?i yap?yor. Özellikle de canl? yay?nlarda intihar edenlerin ortaya ç?kmas? ve say?lar?n?n onlarca ki?iyi bulmas?, Facebook’un önlem almas?n? zorunlu k?lmaktad?r. Facebook canl? yay?nda intihar edilmesini engelliyor ba?l???n?n alt?nda polis gönderilmesi gibi bir durumdan söz edilmesi ilginç olurdu. Böyle bir durumun olmad???n?n bilinmesi […]

Twitter’a ağır çekim video özelliği

\ \

Twitter’a ağır çekim video özelliği

Son zamanlarda mobil uygulamas?na verdi?i de?erle takdirlerimizi almay? ba?aran Twitter, uygulamas?na yeni bir özellik daha katt???n? aç?klad?. Gelen bilgilere göre art?k Twitter videolar?nda a??r çekim özelli?ini kullanabilece?iz. Bu özellik telefonlarda ilk olarak sadece iPhone 5S’in kendi özelli?i olarak yer al?yordu; di?er telefonlarda bulunmuyordu. ?imdi ise Twitter bu özelli?i tüm kameral? telefonlara getirmeyi planlad???n? aç?k bir […]

\ \ \ \

Facebook, YouTube ve Twitter Yasaklandı!

Bundan bir saat önce Türkiye, tarihinin en büyük internet yasa??n? uygulamaya ba?lad?. Torba Yasa’n?n uygulanmas?yla birlikte birçok hak kazanan T?B, bunlar? hemen kullanmaktan geri kalmad?. Al?nan kararlar do?rultusunda T?B, kald?r?lmas?n? istedi?i bir içeri?i 4 saat içerisinde kald?rmayan bir internet sitesini kapatma yetkisine sahip ve bu hemen Facebook, Youtube ve Twitter yasaklanarak uyguland?. ?u an bu […]

\ \

Twitter’dan en çok sansür Türkiye’den

?nternet kullan?m istatistikleri pek de iç aç?c? olmayan ülkemiz baz? konularda bu alandaki birincili?ini hiçbir ülkeye kapt?rma niyetinde de?il. Twitter yeni bir rapor daha payla?t?. Payla??lan sansür-kald?rma talebi raporunun bir öncesinde Rusya bizim önümüzde bulunuyordu; ancak art?k Türkiye burada lider konumda. Herkesi sürklase ettik! Devletin interneti kontrol alma çabas?n?n ayakta alk??land???! Rusya’y? bile katlad???m?z içerik […]

\

Facebook’tan dine saygı

Geride b?rakt???m?z gün Facebook, Ankara’da aç?lan bir davadan dolay? Hz. Muhammed’e hakaret içeren içerikleri kald?rma karar? ald?. Gölba?? Sulh Ceza Nöbetçi Hakimli?i taraf?ndan aç?lan davay? gelen bilgilere göre Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) talep etmi?. Dava gere?ince belirlenen ko?ullar Facebook’un belirtilen postlar? kald?rmamas? halinde siteye eri?imin tamam? ile engellenmesi idi; bu da Facebook’u ikna […]

Sayfa 1 / 19123Sonraki ›Son »