Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Kurumsal

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açıldı

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ülkemize ait siber saldırıları tespit ederek anında yok ediyor. Tamamı ile yerli ve milli teknoloji ve imkanlar ile kurulan merkez Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde oluşturuldu. 150 kişilik bir ekip 7 gün 24 saat görev yapıyor, resmi ve özel kurumlara yönelen siber saldırılara müdahale eden ekip internet alt yapısına […]

3 Haziran, Apple Açılış Konuşması Zamanı

Çarşamba günü Apple, Dünya Genelindeki Geliştiriciler Konferansında yıllık açılış konuşmaları için medya üyelerine davetiye gönderdi. Sunum 3 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da California, San Jose’ deki McEnery Kongre Merkezi’nde yapılacak. WWDC , Apple’ın yıl içinde cihazlarına ulaşacak olan en yeni yazılımı detaylandırdığı olay olarak bilinir. Şirket, donanımıyla en iyi tanınan şirket olabilir, ancak donanımının yazılımıyla sorunsuz bir şekilde […]

Apple Macbook’lardan Çerçeveleri Kaldırıyor Mu?

Apple Macbook’lardan Çerçeveleri Kald?r?yor Mu? Son zamanlarda iyiden iyiye yayg?nla?an ak?ll? telefon üreticilerinin tasar?m anlam?nda farkl? ?eyler sunmak ad?na çerçevesiz ekran kullanmalar?na al???lm??t?. Apple taraf?ndan al?nan karara göre çerçevesiz MacBook patentiyle beraber ayn? teknolojiyi bilgisayarlar?na da getirmeyi planl?yorlar. Apple MacBook bilgisayarlar?nda çerçevesiz ekran teknolojisi için çal??malara ba?lad?. Yeni ald??? patentle beraber ileride gelebilecek MacBook’da çerçevesiz […]

\ \

2015 Etohum San Francisco Konferansı

Etohum’un üçüncü kez düzenledi?i San Francisco Konferans?, Türkiye’den ç?kan giri?imlerin dünyaya aç?lmas?n? h?zland?ran önemli bir etkinlik olarak her y?l daha büyük bir kat?l?mc? kitlesini bir araya getiriyor. 150’nin üzerinde kat?l?mc?yla gerçekle?en etkinli?e Türkiye’nin ve bölgenin önemli giri?imcileri, yat?r?mc?lar? ve üst düzey yöneticileri vard?. Bu y?l bir kez daha Türkiye’nin internet ekosistemini Silikon Vadisi’ndeki giri?imci-yat?r?mc? a?? […]

\ \ \

Erdoğan’dan 4G açıklaması

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, geride b?rakt???m?z ak?am Ankara’da düzenlenen Türk Telekom’un kurulu? y?l dönümü etkinli?ine kat?l?m gösterdi. Türk Telekom bu sene kurulu?unun 175. y?l dönümünü kutlarken kat?lanlar aras?nda Erdo?an’?n e?i Emine Erdo?an da bulunuyordu. Recep Tayyip Erdo?an, etkinli?e kat?lmadan önce 4G konusunda birkaç briefing ald???n? ve 4G’ye geçmeye s?cak bakmad???n? dile getirirken, bunun yerine 3G’de […]

\

TRT, 4K yayına geçiyor

Ülkemizin önde gelen dijital platform yay?nc?lar?ndan Türksat, TRT ile yeni bir anla?ma yapt?. Geçti?imiz gün düzenlenen ve Türksat’?n, TRT’yle birlikte Vestel’in de kat?l?m gösterdi?i etkinlikte yap?lan aç?klamalara göre TRT yak?n zaman içerisinde 4K kalitesinde yay?n vermeye ba?layacak. Halihaz?rda tam be? kanal ile HD yay?n sunan TRT’ye bu konuda Vestel de yard?mc? olacak. Vestel’in yard?mlar? ise […]

\

PS4 rekor kırmaya devam ediyor

2 sene önce sat??a sunulan ve rekorlar k?rmay? ba?aran PlayStation 4 halen deliler gibi satmaya devam ediyor. Jpaon üreticisi Sony taraf?ndan geli?tirilen yeni nesil PlayStation’a dair geride b?rakt???m?z 3 ayl?k sat?? bilgileri aç?kland?. Gelen bilgilere göre 2014’ün son 3 ay? içerisinde 6.4 milyon PS4 sat?lm??. Bu de?er aras?na PS Vita da s?k??t?r?l?nca sat?? adedi 7.5 […]

\ \ \

OnePlus, Sony işçilerini mağdur etmiyor

Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan ve senenin en çok be?enilen telefonlar? aras?nda yer alan OnePlus One, yeni haberlerle kar??m?za ç?kmaya devam ediyor. Sony bildi?iniz gibi geçti?imiz günlerde i?çi ç?karaca??n? aç?klam??t?. Sony i?çilerinde bu mesajdan sonra büyük bir tedirginlik ba? gösterirken OnePlus’tan sevindirici bir haber geldi. ?irketin CEO’su Carl Pei, Google+ üzerinden yapt??? aç?klamada i?ten ç?kar?lacak […]

\ \ \

Tim Cook ne kadar maaş alıyor?

Dünyan?n en büyük ?irketi denince akla ilk gelen isimlerden biri kesinlikle Apple olacakt?r. Geride b?rakt???m?z hafta Facebook çal??anlar?n?n maa?lar?n?n aç?klanmas?n?n ard?ndan beklentiler di?er firmalara da dönmü?tü ve biz de ?imdi sizler için Apple’?n CEO’su Tim Cook’un maa??n? aktaraca??z sizlere. Son senelerde ?irketi çok iyi bir ?ekilde yöneten, daha fazla kâr etmesini sa?layan ve büyük ekranl? […]

\

Sony, Kanada’dan çekiliyor

Son zamanlarda zarar etmeye ba?layan Sony, daha önce yapt??? aç?klamalarda zaman içinde televizyon piyasas?ndan çekilece?ini aç?klam??t?. Vaio laptop serisini de elinden ç?kararak sadece mobile yönelme karar? alan firma, bu sefer de Kanada’daki ma?azalar?n? kapama ald?. Ancak ma?azalar?n kapanmas? Sony’nin tamamen Kanada piyasas?ndan çekilmesi anlam?na gelmiyor; sat??lar teknoloji marketleri üzerinden devam edecek, internet üzerinden de sat?n […]

Sayfa 1 / 24123Sonraki ›Son »