Ana sayfa » Yazar arşivi admin

WhatsApp ücretli mi oluyor?

\

WhatsApp ücretli mi oluyor?

Teknolojinin geli?mesiyle son dönemlerin en popüler uygulamas? haline gelen Whatsapp’tan tüm kullan?c?lara a?a??daki gibi mesajlar at?l?yor ve bu da Whatsapp acaba ücretli mi oluyor sorusunu ak?llara getiriyor. Mesaj ?u ?ekilde: ‘Cumartesi sabah itibari ile whatsapp ücretli olacak. En az 10 ki?iye bu mesaj? gönderirsen logon mavi olacak ve ücretsiz kullanmaya devam edebilirsin. Aksi halde WhatsApp […]

PlusClouds ile Bilişim Sektöründe Bir İlk Daha Yaşanıyor!

PlusClouds ile Bilişim Sektöründe Bir İlk Daha Yaşanıyor!

Türkiye’nin kendi bulut teknolojisine sahip ilk ve tek servis sa?lay?c?s? PlusClouds, bili?im çözümlerine teraflop seviyesinde yüksek performansl? hesaplama kümeleri servisini ekliyor. Böylece ?irket, Ar-Ge sistemleri, petrol ara?t?rmalar? ve sa?l?k sektörü gibi alanlarda teraflop seviyesinde i?lemci ihtiyaçlar?n? kar??layacak.   Bili?im sektörüne yeniliklere imza atarak iddial? bir giri? yapan PlusClouds, yaz?l?m firmalar?n?n uygulama ve sunucular?n? bulut sistemlerine […]

4.5G’ye Geçmeye Hazır Mısınız?

Ülkemizin telefon ?ebeke standartlar?n?n halen 3G seviyesinde kalmas? hem biz kullan?c?lar?n hem de telekomünikasyon ?irketlerinin ho?una gitmemi?, devlet de bu sorunu h?zl? bir ?ekilde çözece?ine dair söz vermi?ti. Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an geçti?imiz dönemde yapt??? aç?klamada 4G’ye de?il de, 4.5G’ye geçi? yapman?n daha mant?kl? olaca??n?n sinyallerini vermi?, arkaplanda da gerekli çal??malar ba?lat?lm??t?. E?er siz de […]

Hide My Ass Kullanımı

GÜVENL? VPN SATIN AL VPN NASIL ÇALI?IR? 1. Bir VPN servisini kullanmak internetteki bir posta kutusunu kullanmak gibidir – hiç kimse adresinizi gizlice takip edemez. 2. Bir web sitesine eri?ti?inizde bilgisayar?n?z gerçek IP adresiniz yerine bizim IP adreslerimizden birini verir. 3. Bir web sitesindeki veriler ilk önce bizim sunucu adresimize teslim edilir ve daha sonra […]

\ \

iPhone 6S bükülme testi

Telefon dünyas?n?n en güçlü serilerinden biri olan iPhone, son ç?kard??? iPhone 6 ile birlikte büyük ele?tiriler alm??t?. Telefon ne kadar be?enilirse be?enilsin, kolay bükülme yüzünden donan?msal sorunlar ortaya ç?km??t? maalesef. S?rada iPhone 6S var ve tüm Apple fanlar? büyük bir heyecanla yeni telefonu bekliyor. iPhone 6 Plus’?n S versiyonu gelecek mi bilmiyoruz ama iPhone 6S […]

\ \ \ \ \

OnePlus 2 Fiyat Listesi, Yorumları ve Özellikleri

Geride b?rakt???m?z y?l?n en be?enilen telefon modellerinden biri olmay? ba?aran OnePlus One, herkeste bir sonraki modeli için bir beklenti olu?turmu?tu. Bu vakte dek yeni model için, OnePlus 2 için birçok iddia ortaya at?ld? ama bunlar?n ço?unun geçersiz oldu?u bilgisi dün yap?lan resmi tan?t?mla birlikte bizlere ula?t?. Yeni telefon da yine bir önceki gibi fazlas?yla üstün […]

\ \

2015 Etohum San Francisco Konferansı

Etohum’un üçüncü kez düzenledi?i San Francisco Konferans?, Türkiye’den ç?kan giri?imlerin dünyaya aç?lmas?n? h?zland?ran önemli bir etkinlik olarak her y?l daha büyük bir kat?l?mc? kitlesini bir araya getiriyor. 150’nin üzerinde kat?l?mc?yla gerçekle?en etkinli?e Türkiye’nin ve bölgenin önemli giri?imcileri, yat?r?mc?lar? ve üst düzey yöneticileri vard?. Bu y?l bir kez daha Türkiye’nin internet ekosistemini Silikon Vadisi’ndeki giri?imci-yat?r?mc? a?? […]

\

Sony’den yeni akıllı telefonlar

Ak?ll? telefon sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmas?na ra?men Snapdragon 810 darbesini yiyenler aras?nda da bulunan Sony, yeni 4 ak?ll? telefon modeli tan?tmaya haz?rlan?yor. Yak?n zaman içerisinde resmi tan?t?mlar?n?n gerçekle?mesini bekledi?imiz modellerin teknik özellikleri internete s?zd?r?ld?. Zabua, Hint bir firma taraf?ndan internete s?zd?r?lan bilgilerden görülüyor ki telefonlar ?u anda test a?amas?nda ve bunlardan bir tanesi […]

\

Google, yeni projesinde Qualcomm ile çalışacak

Bir Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) i?tiraki olan Qualcomm Technologies, Inc., Google I/O etkinli?inde Google’?n yeni nesil Project Tango ak?ll? telefon geli?tirme platformunun, üst s?n?f Qualcomm® Snapdragon™ 810 i?lemcisi ile çal??aca??n? duyurdu. Project Tango cihazlar? kamera, jiroskop ve h?zölçeri ayn? bünyede toplayarak alt? serbestlik düzeyi hareket takibi yap?yor ve geli?tiricilere bir cihaz?n 3D hareketini takip ederken […]

\ \

Google Fotoğraflar uygulaması tanıtıldı!

Google I/O 2015 etkinli?i halen devam etmekte ve teknoloji devinin yepyeni ürünleri burada son h?zla tan?t?l?yor. Google’?n yeni ürünlerinden bir tanesi de Google Foto?raflar ad?yla bizlere sunuldu. S?n?rs?z foto?raf depolama sunan bu uygulama sayesinde foto?raflar?n?za istedi?iniz uygulamadan eri?im sa?layabileceksiniz. Uygulama, sadece depolama ?ans? sunmuyor tabi ki. Foto?raflar üzerinde birçok geli?mi?, detayl? düzenleme yapabiliyorsunuz. Buna özel […]

Sayfa 1 / 200123Sonraki ›Son »