5G teknolojiinin haz?rl?klar? ba?lad? ve bu sayede de telefonlarla ilgili yürütülen çal??malar da farkl? bir boyuta ula?t?r?ld?. ?çerisinde bulunan zaman diliminde henüz 4,5G’ye al??amam??ken 5G’nin haz?rl?klar?n?n ba?lat?ld???n?n söylenmesi ?ok etkisi yaratm??t?r. Herkes taraf?ndan bilinen bir özellik bulunuyor. ?uan için ne kadar 4,5G oldu?u söylense de, asl?nda 3G’den al?nmas? gereken h?z? almaktay?z. Bundan dolay? da 5G ile ilgili yat?r?mlar?n tamamen israf ve gereksiz oldu?unu dü?ünenlerin haks?z oldu?unu söylemek de mümkün olmayabilir.

5G Ne ??e Yarayacak Neden Gerekli?

Önemli olan ve de?inilmesi gereken noktalardan biri de Adil ?nternet Kotas? ad? alt?ndaki internet h?z? dü?ürme ayarlamalar?d?r. Bunun neden bulundu?u, neden gerekli görüldü?ü tam olarak anla??lam?yor. Avrupa’da ya?ayan bir ki?iye bunun anlat?lmas? esnas?nda da saçmal?k olarak nitelendirilmesi son derece do?al olacakt?r. Çünkü internet’in elektrik gibi paral? bir ?ekilde üretilmesi ve çok kullan?ld???nda azalt?lmak zorunda kal?nmas? gibi bir ?ey olmad??? biliniyor. 5G ?nternet teknolojisi gereksiz gibi bir ?ey söylemek tamamen yanl?? olur. H?z?n geli?tirilmesi ve eri?imin kolayla?t?r?lmas? gerekiyor. H?z?n durduk yere ve mant?kl? olmayan sebeplerden ötürü durdurulmad??? zaman dilimlerinde belki de 5G’nin yarar?n? ülke olarak biz de görebiliriz.


0 Yorumlar