Son zamanlarda Facebook bünyesinde yer verilen canl? yay?n özelli?i çe?itli farkl? durumlara ev sahipli?i yap?yor. Özellikle de canl? yay?nlarda intihar edenlerin ortaya ç?kmas? ve say?lar?n?n onlarca ki?iyi bulmas?, Facebook’un önlem almas?n? zorunlu k?lmaktad?r. Facebook canl? yay?nda intihar edilmesini engelliyor ba?l???n?n alt?nda polis gönderilmesi gibi bir durumdan söz edilmesi ilginç olurdu. Böyle bir durumun olmad???n?n bilinmesi gerekiyor. ?ntihar her ne kadar yap?lmas? do?ru olarak görülmeyen ve önlenmek için her türlü ?eyin yap?lmas? gereken durum olsa da, ki?i akl?na koydu?unda mutlaka yapacakt?r. Facebook, bu tarz durumlar?n canl? yay?nlarda payla??lmas?n?n önüne geçmek için çal??malar ba?latm??t?r.

Facebook Canl? Yay?nlar?na ?hbar Özelli?i

Olumlu ve ki?isel sa?l?k aç?s?ndan gerekli olan durumun önemi de zaman içerisinde kendini göstermi?tir. Ki?inin canl? yay?n bünyesinde beklenmedik bir payla??m yapmas?na veya intihar etti?ini kaydetmesine izin verilmeyecek. ?irket bununla ilgili görsel ve i?itsel verileri kay?t alt?na alarak, payla??m? aniden kapatabilme hakk?na sahip olacak. Canl? yay?n kontrolü amac?yla Facebook’a bildirim gönderdi?inizde bu tarz durumlar?n önüne geçemeseniz de, yay?lmamas?nda pay sahibi olabilirsiniz.


0 Yorumlar