Adil Kullanım Kotası Kalkma Tarihi

?nternet’in en anlams?z ve bir o kadar da ?ikayet alan özelli?i “Adil Kullan?m Kotas?” s?n?rs?z olaca?? bilinerek al?nan interneti s?n?rl? hale getiriyor. Bu durum milyonlarca internet kullan?c?s?n?n Adil Kullan?m Kotas? kalkma tarihini beklemesine neden olmu?tur. Neden yap?ld??? hakk?nda yapan ki?ilerin de pek bir bilgisinin bulunmad??? rahatl?kla anla??labilen bu uygulama, internetin kullan?m?nda oldukça k?s?tlay?c? bir özelliktir. Evinde kablolu veya kablosuz modemi bulunarak herhangi bir kurumdan internet ba?latm?? olan herkesin bu durumla kar??la?mas? mümkündür. ?nternet k?s?tlamas? ço?u zaman 30 günlük periyotlar?n yar?s?nda aktif duruma geçebiliyor. Ne kadar film izlendi?i ve belirlenen limitin ne kadar boyuta sahip bir indirme i?lemiyle a??d???na ba?l? olarak bu süreç de?i?iklik gösterebiliyor.

Uzun Süredir Beklenen Adil Kullan?m Kotas? Kald?r?l?yor

Y?llar boyunca milyonlarca ki?inin Adil Kullan?m Kotas? kalkma tarihi olarak aç?klanacak tarihin bekledi?i biliniyor. Bu tarih 31 Aral?k 2018 ?eklinde belirlenmi?tir. 2019 y?l?na girerken herhangi bir k?s?tlama olmayaca?? yönündeki aç?klama, ?imdiden o tarihin gelmesi için bekleyenlerin bulunmas?n? sa?lam??t?r.


0 Yorumlar