Milli Sermayeyle Yapılan Arama Motoru

Son zamanlarda çok yo?un bir ?ekilde dikkat çeken “Geliyoo” Türk yap?m? arama motoru olarak tarihe geçecekti. Bu motorun planlama ve haz?rlanma süreciyle ilgili ara?t?rmalar 10 y?la varan sürece dayan?yor. Bu kadar uzun bir sürede Milli sermayeyle yap?lan arama motoru asl?nda tamamen masraf ve vakit kayb? olarak görülmeye ba?lanm??t?r. Bunun temel nedeni de, motorun haz?rlanmas?nda herhangi bir çaba sarfedilmemi? olmas?d?r. ?kinci kötü haber ise “Geliyoo” ad?n?n Google ad?ndan al?nt? olarak haz?rlanmas?d?r. Harcanan masraf?n gereksiz görülmesinin en önemli nedeni ise, arama sonuçlar?n?n tamam?n? Google üzerinden çekmesidir.

10 Milyon Dolar Masraf ve 10 Y?l Çal??ma

Geliyoo ad?yla piyasaya sürülmesi planlanan ve u?runa 10 milyon Dolar bütçe toplanan arama motoru, herhangi bir emek gerekmeksizin de piyasaya sürülebilirmi?. Geçti?imiz zaman diliminde büyük bir teknoloji kurulu?unun yapm?? oldu?u inceleme, Milli sermayeyle yap?lan arama motoru olarak tan?t?lan motorun asl?nda Google’?n bir yan ürünü olarak görülmesini sa?lam??t?r. Orta düzeyde bir bili?im kurulu taraf?ndan birkaç haftada yap?labilece?i belirtilen motor, büyük hayal k?r?kl???na neden olmu?tur. Yandex ve Opera benzeri giri? imkan? sunan yap? beklenirken içeriklerin tamam?n?n farkl? bir adresten çekildi?i ö?renilmi?tir.


0 Yorumlar