Amazon, dünya çap?ndaki en büyük al??veri? sitelerinden biri olarak bilinmektedir. Kuruldu?u ilk zamanlarda Türkçe dil seçene?i bile olmayan site, Türkiye’den ald??? binlerce sipari? sonras?nda Türkçe dil deste?i sayesinde Türkiye’ye hizmet vermeye ba?lam??t?r.

Bir süredir ücretsiz kargo avantaj? da sa?layabilmek aç?s?ndan Türkiye pazar?na girmeyi dü?ünen Amazon, bu dü?üncesini pek çok yerde söylemi?tir. Fakat ülkemizde son zamanlarda ya?anan baz? maddi sorunlardan dolay? Amazon bu karar?n? ask?ya alm??t?r.

Bilindi?i gibi ülkemizde baz? ekonomik s?k?nt?lar ya?anmakta ve pek çok insan Amerikan mal? oldu?u için iPhone cep telefonlar?n? parçalamaktad?r. Bu durum Amazon’u da korkutmu? olacak ki, Amazon yetkilileri bu olaylar? öne sürerek böyle bir durumda Türkiye Pazar?’na girmelerinin do?ru olmayaca??n? söylemi?tir. Bu nedenle de Türkiye’deki sat??lar?n ba?lanmas? karar? ask?ya al?nm??t?r.

Bu durumlara ra?men Amazon’un tamamen vazgeçmedi?ini de belirtelim. Yani resmi i?lemler henüz ba?lamasa da ask?ya al?nd??? dü?ünülmektedir. Tahmini olarak Amazon’un eylül sonu ekim ba?? gibi resmi i?lemlere ba?layarak Türkiye Pazar?’na girmesi planlanmaktad?r.


0 Yorumlar