Apple Macbook’lardan Çerçeveleri Kald?r?yor Mu?

Son zamanlarda iyiden iyiye yayg?nla?an ak?ll? telefon üreticilerinin tasar?m anlam?nda farkl? ?eyler sunmak ad?na çerçevesiz ekran kullanmalar?na al???lm??t?. Apple taraf?ndan al?nan karara göre çerçevesiz MacBook patentiyle beraber ayn? teknolojiyi bilgisayarlar?na da getirmeyi planl?yorlar. Apple MacBook bilgisayarlar?nda çerçevesiz ekran teknolojisi için çal??malara ba?lad?. Yeni ald??? patentle beraber ileride gelebilecek MacBook’da çerçevesiz ekran kullan?laca?a benziyor.

Apple Patenti Merak Konusu Oldu

Macbook için al?nan patentte ekranda hiç çerçeve bulunmad??? görülüyor. Patent içinde ayr?ca esnek yap?ya sahip OLED teknolojisi de kullan?lm??. Ekran?n yan k?s?mlar?nda ise sinyallerin iletim,ni sa?layan ba?lant?larla beraber ince film ?eklinde transistörler bulunuyor. MacBook’ta ön yüzeyin tamam? ekran oldu?u dü?ünüldü?ünde buraya ba?ka donan?m yerle?tirilmesi de mümkün gözükmüyor. Apple ise bu sorunu, kamera teknolojisini ekran?n alt?na veya içine yerle?tirerek çözmeyi dü?ündü?ü üzerinde yorumlar yap?l?yor. Patentin önüüzdeki günlerde ne getirece?i hakk?nda kesin bir ?ey söylemek ?u anda mümkün de?il. Apple bu patenti MacBooklarda kullan?p kullanmayaca?? hakk?nda resmi bir aç?klama yapmam?? olmas? da dikkat çekiyor.


0 Yorumlar