Facebook Kurucusu Sonunda Diplomas?n? Ald?

Dünyan?n en büyük ve ünlü sosyal payla??m sitesi olan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, y?llar önce e?itimini yar?da b?rakt??? Harward Üniversitesi’nden diplomas?n? almay? ba?ard?. ABD’de bulunan ve en prestijli üniversitelerden biri olan Harward Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisli?i ve psikoloji e?itimi alan Zuckerberg, 2004 y?l?nda henüz ikinci s?n?ftayken ö?renimini b?rakm??t?. Aradan 13 y?l geçtikten sonra Harward’?n mezuniyet törenine kat?lan Mark Zuckerberg diploma almaya hak kazand?.   Törende diplomas?n? almas?n?n ard?ndan Facebook’ta payla??m yapan Mark yapt??? payla??mda “Anneci?im geri gelip diplomam? alaca??m? sana hep söylemi?tim” ifadesini kulland?.

 

Dünyan?n En Genç Ve Zengin Milyarderi Diploma Ald?

Diplomas?n? havaya kald?rarak verdi?i mezuniyet pozlar?nda mezuniyet cübbesi ve kepiyle yapt??? payla??mlarda 1,3 milyon ki?inin be?enisini kazand?. Harward Üniversitesi’nde okurken Facebook sosyal payla??m sitesini kuran ve Facebook’a a??rl?k vermek için e?itimini de yar?da b?rakan Mark Zuckerberg yakla??k 65 miyon dolarl?k servetiyle dünyan?n en genç milyarderi olarak ve en zengin 5. Ki?i konumunda yer al?yor. Apple, Googlei Microsoft ve Amazon gibi dev ?irketlerden sonra Facebook geliyor. Yaka??k 446 milyar dolarl?k piyasa de?eriyle dünyan?n en de?erli 5. ?irketi olmay? ba?ar?yor.


0 Yorumlar