Günümüzde teknolojinin ve internetin geli?mesi ile beraber Apple markas? da kendini oldukça geli?tirdi. Iphone serisini gün geçtikçe daha da ço?alt?yor. Fakat Apple ürünleri ne kadar h?zl? geli?iyor ise o kadar kullan?m ömrü azal?yor. Apple sadece Iphone de?il HomePad, AirPower ve AirPods serilerinin yeni ürünlerini de teknoloji severler ile bulu?turuyor. Dünya genelinde toplamda 1.3 milyar aktif Apple cihaz?n?n bulundu?unu belirten Apple, cihazlar?n ortalama ya da kesin kullan?m ömrü ile ilgili hiç bilgi payla?mam??t?. Fakat Apple ürünlerini yava?latt???n? aç?klad???nda serilerin kullan?m ömürlerinin 2 y?l oldu?u gibi bir bilgi alg? olu?mu?tu.

Bir Apple Ürünü Yakla??k 4 Y?l Kullan?labilir

Apple aç?klamas?n?n üzerine kullan?m ömrünün tahminen 2 y?l oldu?unu dü?ünen kullan?c?lar?n alg?s? Horace Dediu’ nun yapt??? ara?t?rma ile k?r?l?yor. Dediu’ nun yapt??? ara?t?rmalara göre Apple telefonlar?n?n ve serilerinin ortalama kullan?m süresi 4 y?l. Horace Dediu’ ye göre kullan?lan aktif cihaz say?s? ve sat??? gerçekle?en kümülatif cihaz say?s?n?n kullan?m? oranlanarak Apple ürünlerinin ortalama kullan?m süresi hesaplanabilir.


0 Yorumlar