Dünya devi Casper, geçti?imiz y?llarda satt??? bilgisayar sat???n?n yan? s?ra, günümüzde telefonlar?yla gündeme geliyor. Art?k bilgisayarlar? haz?r bir ?ekilde almak yerine toplamaya yönelen milyonlarca insan, sadece telefon seçimi için Casper’i tercih ediyor. Ak?ll? telefon üretimiyle ve sat???yla 2017 ile 2018 y?l?n?n ilk çeyre?inde bilgisayarlardan elde edilen cironun üzerine ç?k?ld?. 2018 y?l?nda telefon sat??lar?n?n 500 bine ç?kar?lmas? bekleniyor.

?nsanlar Bilgisayar Toplamaya Yöneliyor

Casper ve di?er bilgisayar üreten, sat??lar?n? yapan firmalar?n art?k istenen kalitede bilgisayarlar? uygun fiyatlarla sa?lamad?klar? görülüyor. Firmalar?n oldukça eski ekipmanlarla bilgisayarlar olu?turmas? ve bunlar? 1500 TL’nin üzerindeki de?erlerle sat??a sunmas?, herkesi etkiliyordu.

Günümüzde bilgisayarlar topland??? taktirde hem fiyat hem de performans aç?s?ndan son derece uygun bir yap?ya ula??lmas? mümkün oluyor. Casper, telefonlarla ilgili sat?? yap?s? ve özel hizmetlerini günümüzde fiyat ve performans ikilisi aç?s?ndan herkes için uygun bir hale getiriyor. Bu nedenle hem mü?terilerine telefonla hitap edebiliyor hem de ?ikayetler çok fazla olmaks?z?n herkese ula?abiliyor.


0 Yorumlar