LG son y?llarda birden yükseli?e geçerek, duraksama dönemini uzun süre ya?ayan ?irketlerden bir tanesi olmu?tur. Yeni ürünlerini piyasaya sürmeyen, 192 milyon Dolar kay?p ya?ad??? bilinen kurum, telefonla ilgili çal??malar?na devam etmeyecek.

192 Milyon Dolar Kay?p Ya?and?

480 bin sat?? yap?lmas? beklenmesine ra?men 2017 y?l?nda sat??lar?n sadece 160 bin olmas?, pazar?n genel yap?s?n? direkt olarak etkiledi. Günümüzde ortalama 500 bin ve üzerinde sat?? yapan kurumlar?n ba?ar?l?, ilerlemeye ve geli?ime aç?k bir yap?da oldu?u belirtiliyor. LG telefon yap?s?nda herhangi bir geli?im sa?lamad??? için, özellikle sat??lar?na bu durumun do?rudan yans?d??? görülüyor. 2017 y?l?n?n son çeyre?inde 192 milyon Dolar de?erinde kay?pla kar??la??lm?? olmas?, ?irketin Çin’de telefon ile ilgili çal??malar?n? durduraca?? ö?renildi.

LG’nin son üretti?i ve tan?tt??? ürünlerin piyasaya sunulmam?? olmas?, art?k ?irketin do?rudan sektörden çekilece?inin anla??lmas?na neden oluyor. LG G6 ve V30 modellerinin tan?t?m? yap?lm?? olmas?na ra?men, ba?ta Çin olmak üzere, di?er ülkelerde de ürün sat??a sunulmad?. 2017 y?l?nda ya?anan beklenmeyen kay?p, 2018 y?l?nda tersine çevrilemeyece?i dü?ünüldü?ü için telefon alan?n?n kapat?lmas?na neden olacak.


0 Yorumlar