crytek_logo

Bundan 15 sene önce, yani 1999 y?l?nda Almanya’da kurulmu? olan Crytek, ço?umuzun da bildi?i gibi bir Türk firmas?. Üç Türk karde? taraf?ndan kurulmu? olan oyun stüdyosu bu vakte kadar ç?kard??? neredeyse her oyunla ba?ar? yakalamay? ba?ar?rken en ba?ar?l? serisi olarak Crysis’i gösterebiliriz. Geçti?imiz günlerde ç?kan haberlere göre Crytek bu aralar büyük bir mali kriz içine girdi ve hatta batmak üzere. Ryse: Son of Rome’un sadece Xbox için üretilmi? olmas? ve bunla birlikte Xbox One’?n iyi sat?? de?erleri elde edememesi oyunlar?n da sat?lmas?n? engelledi ve iddialara göre Crytek, Ryse’?n maliyetini halen ç?karamam??. Ancak bu konuda bir yalanlama geldi firmadan.

Crytek ne dedi?
Konuyla ilgili aç?klama yapan Crytek yetkililieir, Gamestar kaynakl? bu haberlerin gerçe?i yans?tmad???n? belirterek iddialar? yalanlad?:

“Homefront: The Revolution, Hunt: Horrors of the Gilded Age, Arena of Fate ve Warface gibi ç?kacak olan oyunlar?m?z?n geli?tirilmesine odaklanm?? durumday?z ve CryEngine ile lisanslar?na destek vermeyi sürdürüyoruz.”

Geçti?imiz haftalarda düzenlenen E3 fuar?nda hem oyun bas?n?ndan hem de oyunculardan büyük oranda olumlu dönü?ler ald?klar?n? belirten Crytek yetkilileri, çal??anlar?na ve i? ortaklar?na desteklerinden dolay? te?ekkür etmeyi de unutmad?.

Firma içinde ya?anan olaylar
Bunlar d??ar?dan bak?ld???nda görülen sorunlar?n biraz? sadece. Gamestar’da yaz?lana göre firma içindeki ileti?im kopukluklar?, üst düzey yöneticilerin i?i b?rakmas?, huzursuz ortam firman?n mali krize sürükledi?i dile getiriliyor.

??çilerin bir k?sm?n?n i?i b?rakmas? ve kalanlar?n ücretlerinin büyük bir bölümünü alamamas?, zaten kötü olan durumu, içinden ç?k?lmaz bir hal ald?r?yor. Ancak en dikkat çekici nokta, firma çal??anlar?n?n huzursuz olmas?ndaki en büyük etkenin Cevat ve Avni Yerli’nin lüks otomobilleriyle i?e gelip, gereksiz yerlere para harcamas? gösteriliyor.

CryEngine yay?lamad?

Bir de Crytek’in ünlü oyun motoru CryEngine var. Oyun motoru her ne kadar uçuk grafiklere sahip oyunlar geli?tirilmesinin önünü aç?yor olsa da oynanabilirlik anlam?nda pek iyi say?lmaz. Ayr?ca di?er geli?tiricilerin motoru sat?n almamas? ve zor oldu?undan ?ikayet etmesi firmay? etkileyen bir di?er detay.


0 Yorumlar