dizel_motor_benzin

Petrol fiyatlar?n?n sürekli artmas?yla birlikte otomobil sahiplerinin art?k en fazla dü?ündü?ü ve otomobil al?rken dikkat etti?i özellike otomobilin motorunun hangi yak?tla çal??t???. Dünyada benzini en pahal? alan ülkelerden bir tanesiyiz. Ülkede otomobil sat???n?n fazla olmas?na ra?men benzin fiyat?n?n da fazla olmas? kafalarda soru i?areti olu?tururken biz yine de tart??man?n daha da derinine inmeden dizel mi benzin mi konusuna geçi? yapal?m. Bu ikisi aras?nda nas?l farklar oldu?unu kendiniz de ortaya ç?karabilirsiniz. Ancak o uzun ve s?k?c? bir matematik süreci olacakt?r.

Hangi otomobilin sizin için daha uygun olaca??n? belirlemenin matematiksel hesaplamalar?n? yapmak mümkün, ancak bu oldukça yorucu bir i?lem. O araçla her y?l ar??nlayaca??n?z ortalama yol mesafesini, nas?l bir araç tipi tercih edece?inizi ve ?ehir içi ya da ?ehir d??? kullan?m seçeneklerini göz önünde bulundurmak, bunlara motorlu ta??t vergilerini ve bak?m masraflar?n? eklemek gerekiyor.

Neyse ki tüm bu i?lemler, basit bir tablo halinde elimizde mevcut. Hem de bu veriler Bosch taraf?ndan hesaplanm?? ve genel geçer bir kurallar dizisi halinde sunuluyor. Buna göre Türkiye’de trafik kayd? yeni yapt?r?lan her yüz araçtan 58,8’i dizel olarak belirlenirken, yüzde 41,2’si de benzinli araç kategorisine giriyor. Emisyon de?eri dü?ük olan dizel araçlar ayn? zamanda yak?t tasarrufu da sa?l?yor. Benzinli araçlar ise ilk al?m maliyeti, sigorta ve bak?m masraflar?nda avantaj sunuyor.

d1

15 bin çizgisine dikkat

Bu veriler ?????nda yap?lan hesaplamada, y?lda 15 bin km’den az yol kat edilmesi durumunda benzinli araç daha makul bir seçene?e dönü?ebiliyor. Dizel otomobilin uzun yolda daha iyi sonuç vermesi de arac? ço?unlukla ?ehir içi dur-kalk trafikte kullanacaklar için benzinli motor kullanan araçlara ye?il ???k yak?yor. Bir di?er etken ise araç boyutu: Özellikle SUV gibi büyük araçlar almay? dü?ünenlere Bosch dizel önerirken, B s?n?f? ya da spor otomobillerde tercih benzinliden yana kullan?l?yor.

d2


0 Yorumlar