src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/intel_27_eylul_etkinligi-300×211.jpg” alt=”” title=”intel_27_eylul_etkinligi” width=”300″ height=”211″ class=”alignnone size-medium wp-image-1188″ />

Intel geçti?imiz günlerde kat?ld??? IDF 2012 etkinli?inden sonra yeni bir etkinlikte daha boy gösterecek. Bu sefer ki etkinli?i kendi sponsorlu?unda yapacak. Bu etkinli?in amac? ise yeni teknoloji trendlerine yönelik olacak. Microsoft, etkinlikte Windows 8 tabanl? tabletlerini tan?tacak!

Yeni etkinlik 27 eylülde gerçekle?ecek. Microsoft tabletleri Atom i?lemci kullanacak. Yani daha detayl? aç?klayacak olursak Intel’in mobil için üretti?i en h?zl? i?lemciler kullan?lacak. Büyük tablet firmalar?na da tablet geli?tiren Intel, Asus ve HP gibi firmalar?n da ürünlerini tan?tacak. Bu sayede kendi i?lemci reklam?n? da gerçekle?tirecek. Etkinlikte daha önce hakk?nda pek fazla bilgi verilmeyen Atom i?lemcisinin detaylar? da anlat?lacak.


0 Yorumlar