src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/divi.jpg” alt=”” title=”divi” width=”300″ height=”225″ class=”alignleft size-full wp-image-12″ />Y?l?n e-giri?im ödülünü Divas Diamond ald?

Türkiye’nin önde gelen kurum ve kurulu?lar?n?n sponsorlu?unu yapt??? 1-2 Aral?k tarihlerinde gerçekle?en Dijital Ekonomi e-Ticaret Zirvesi’nde 2011 y?l?n?n e-Giri?im ödülünü Divas Diamond ald?.

Aralar?nda i? dünyas?n?n önde gelen isimlerinin bulundu?u seçkin bir jürinin de?erlendirmesi; mü?teriye yarat?lan katma de?eri, mü?teri memnuniyeti, startup ekip yap?s? ve firma organizasyonu, hizmet ve ürünün inovatif özelli?i, sat?? sonras? hizmet, güvenli ticaret, düzenli büyüme ve süreklilik planlar?na göre yap?ld?. 2 Aral?k günü aç?klanan ödülü Divas Diamond kurucular?ndan Nurettin Özdo?an ve Ertu?rul Belen’e, zirvenin sponsorlar? aras?nda yer alan GY?AD Ba?kan? ve Karoto A.?. Ba?kan Vekili Burcu Akdar? takdim etti.


0 Yorumlar