Yılın e-girişim ödülünü Divas Diamond aldı

src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/divi.jpg” alt=”” title=”divi” width=”300″ height=”225″ class=”alignleft size-full wp-image-12″ />Y?l?n e-giri?im ödülünü Divas Diamond ald?

Türkiye’nin önde gelen kurum ve kurulu?lar?n?n sponsorlu?unu yapt??? 1-2 Aral?k tarihlerinde gerçekle?en Dijital Ekonomi e-Ticaret Zirvesi’nde 2011 y?l?n?n e-Giri?im ödülünü Divas Diamond ald?.

Aralar?nda i? dünyas?n?n önde gelen isimlerinin bulundu?u seçkin bir jürinin de?erlendirmesi; mü?teriye yarat?lan katma de?eri, mü?teri memnuniyeti, startup ekip yap?s? ve firma organizasyonu, hizmet ve ürünün inovatif özelli?i, sat?? sonras? hizmet, güvenli ticaret, düzenli büyüme ve süreklilik planlar?na göre yap?ld?. 2 Aral?k günü aç?klanan ödülü Divas Diamond kurucular?ndan Nurettin Özdo?an ve Ertu?rul Belen’e, zirvenin sponsorlar? aras?nda yer alan GY?AD Ba?kan? ve Karoto A.?. Ba?kan Vekili Burcu Akdar? takdim etti.

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş