Mobil Gigabit Hakk?nda Bilmeniz Gerekenler

Gigabit telefon terimi son zamanlarda merak edilen konular aras?nda yer al?yor. Samsung Galaxy S8 tan?t?mlar?nda s?k kullan?lan özellik ilk olarak Galaxy S8’le gündeme geldi. Telefonda Gigabit özelli?i Sony’nin ç?karmaya haz?rland??? SXperia XZ Premium’da ve di?er üst seviye telefonlarda kullan?ma sunulacak.

Gigabit Son Sistem Telefonlarda Kullan?lacak

Gigabit ile aktar?m h?z?ndan tam olarak anla??lmas? gereken 1.000 Mbps h?z? olmas?d?r. Son teknolojide carrier aggregation, 4×4 M?MO gibi yöntemlere ra?men olu?an dijital trafik s?k???kl???n? a?mak üzere 256QAM kullanarak aktar?m h?z? art?yor. Aggregation ?erit says?n? da art?rarak 4×4 MIMO’nun ?eritleri üst üste dizildi?i dü?ünülürse, 256QAM’nin bir otomobile daha fazla yolcu s??d?rd??? anla??labilir.  Bununla beraber gerçek dünyada görece?imiz h?zlar 1000 Mbps de?il 100-300 Mbps aras?nda oluyor. Bu biraz kullan?c?lar?na hayal k?r?kl??? gibi gelse de ço?u ki?inin evinde bulunan internetten daha h?zl? oldu?u da görülüyor. Bahsi geçen Gigabit’in 5G’yle kar??t?r?lmamas? gerekiyor. Bamba?ka bir gruba dahil olan gigabite bekledi?imize de?ecek ve yüksek performans?yla kullan?c?lar?n? büyüleyecek.


0 Yorumlar