Son zamanlarda oldukça gündemde olan yapay zekâ, büyük bir tart??ma konusu. Baz? kesimler yapay zekân?n avantaj oldu?unu dü?ünürken, baz?lar? da ilerde çok büyük tehdit yayaca??n? belirtiyor. Peki, yapay zeka bir tehdit mi, yoksa büyük bir avantaj m??

Etiya ?irketi’nin Ceo’su Aslan Do?an’dan Aç?klama

Aslan Do?an; “ Asl?nda yap?lan her de?i?im o zaman?n insanlar?n? korkutabiliyor. Her i?in robotlar taraf?ndan yap?laca?? dü?ünülerek i?siz kalma korkusu ortal??? sard?. Benim için teknoloji iyi ve kötü olarak iki boyutu da beraberinde getiriyor. Yapay zekân?n tehdit oldu?u çokça dü?ünülse de ben ilerde i?leri daha kolayla?t?raca?? ve insani duygular? tekrardan ortaya ç?karaca?? kanaatindeyim.

Yapay zekân?n korktu?umuz kadar i?sizli?e neden olmayaca??n? dü?ünmem ise teknolojinin çok h?zl? olmas?ndan ortaya ç?k?yor. H?zla geli?en bir gezegende ya??yoruz git gide yap?lacak i?ler de oldukça art?yor. Yapay zeka olu?turulmas?ndaki amaç insanl??a yararl? olup i?lerin daha kolay halledilmesini sa?lamakt?r.” Sözlerini sarf etti. Bu sözleri ile yapay zekâ robotlar da her hangi bir tehdit olmad???n? kan?tlayabiliyor.


0 Yorumlar