Ülkemizin ilk yerli i?letim sistemlerinden biri olan ve TÜB?TAK taraf?ndan geli?tirilmekte olan Pardus’a yeni bir güncelleme geldi. Bugün düzenlenen özel bir tan?t?m etkinli?i ile Pardus 2013’ü tan?tan TÜB?TAK yeni i?letim sistemini indirmeye de açt?. A?a??daki linkten Pardus 2013’ü indirebilirsiniz ama öncesinde bu yeni i?letim sisteminin eskisine oranla neler kazand???na göz atal?m. ?unu da belirtelim ki art?k Pardus’a istedi?iniz an telefon üzerinden ula?abileceksiniz. Bugünden itibaren 4445773 numara ile Pardus Ça?r? Merkezi hizmetinizde.

Ancak bu ça?r? merkezi sadece kurumsal mü?terilere hizmet verecek. ??letim versiyonunun yeni sorunlar? hakk?nda her türlü yard?mda bulunulacak. Pardus’un sadece Türkler taraf?ndan geli?tirildi?ini hat?rlatt?ktan sonra milli de?erlere daha çok ilgi gösterilmesi gerekti?ini de belirtelim. A?a??da vermi? oldu?umuz indirme linki de kurumsal kullan?c?lar için aç?lm?? ama bir aç?k olsa gerek bireysel kullan?c?lar da indirebiliyor. ?ki farkl? link ile indirebilirsiniz i?letim sistemini. Malum, daha yeni yay?mland??? için birçok ki?i indiriyordur ve sunucuda trafik oldu?undan biraz yava? inebilirler. ??te Pardus 2013 indirme linkleri.

Pardus 2013’ü resmi olarak buradan indirebilirsiniz
Alternatif olarak Pardus 2013’ü buradan indirebilirsiniz


0 Yorumlar