Apple & Samsung Kar??la?t?rmas?

Apple ve Samsung aras?ndaki dev rekabet büyümeye devam ediyor. Bu kez, Samsung Galaxy S7, Apple ise iPhone 6s ile piyasaya ç?k?yor. ?ki dev markan?n ürünleri aras?nda karars?z kalan mü?teriler için Samsung Galaxy S7 iPhone 6s kar??la?t?rmas? yap?l?yor.

Tasar?mlar? Birbirinden Farkl?

Samsung Galaxy S7 iPhone 6s kar??la?t?rmas? yap?ld???na, ilk olarak tasar?mlar?n?n farkl? oldu?u görülüyor. Galaxy S7, 5.1 boyutunda ekran büyüklü?üne sahipken, iPhone 6s’in ekran boyutunun 4.7 oldu?u fark ediliyor.

Kamera Kar??la?t?rmas?

Samsung Galaxy S7’de 12 megapiksel çözünürlü?üne sahip, 1 µm piksel büyüklü?ünde Britcell kamera kullan?ld??? görülüyor. Dü?ük ???kta bile net foto?raflar çekebilen nitelikte oldu?u belirtiliyor. iPhone 6s modelinde ise 12 megapiksel çözünürlü?ünde 1.22 µm piksel büyüklü?ünde bir kamera kullan?l?yor. Galaxy S7 kameras?n?n, iPhone 6s’ e oranla daha iyi oldu?u fark ediliyor.

Galaxy S7 mi, iPhone 6s mi daha iyi?

Yap?lan Samsung Galaxy S7 iPhone 6s kar??la?t?rmas? sonucunda Galaxy S7’nin, sahip oldu?u teknik özellikler itibariyle öne ç?kt??? görülüyor.

 


0 Yorumlar