Windows bilgisayarlar için tasarlanm?? bir klavyede Option yerine Alt tu?u, Command yerine de Windows logo tu?u kullan?l?r. Baz? Macbook k?sayollar? ses, ekran parlakl??? ve di?er i?levler için klavyenin en üst sat?r?nda bulunan kendine özgü özel tu?lar kullan?larak i?lemler gerçekle?tirilir.

YAYGIN KULLANILAN KISAYOLLARI

Command-X Kes, seçili ö?eyi kald?r?r ve panoya kopyalar. Command-C Kopyala, seçili ö?eyi Panoya kopyalar. Command-V Yap??t?r, panonun içeri?ini mevcut belgeye veya uygulamaya yap??t?r?r. Shift-Control-Güç dü?mesi ekranlar?n?z? uyku moduna al?r. Command-Shift-Q OS X kullan?c? hesab?n?z?n oturumunu kapat?r.

BELGE KISAYOLLARI

Macbook k?sayollar? ile i?lemlerinizi belirli tu?lara basarak gerçekle?tirebilirsiniz.

Command-B, seçili metni kal?n hale getirir. Command-I, seçili metnin italik özelli?ini açar veya kapat?r. Command-U, seçili metnin alt?n? çizer ya da alt? çizili özelli?ini açar veya kapat?r.

FINDER KISAYOLLARI

Command-D, seçilen dosyalar? ço?alt?r. Command-E, seçili diski veya disk bölümünü ç?kar?r. Command-I, seçili bir dosya için Bilgi Al penceresini gösterir. Command-Shift-C, bilgisayar penceresini açar. Command-Shift-D, masaüstü klasörünü açar. Command-Shift-F, tüm Dosyalar?m penceresini açar. Command-Shift-G, klasöre git penceresi açar.

Macbook k?sayollar? ile daha çe?itli k?sayollar?n? kullanarak gerçekle?tirmek istedi?iniz i?lemleri kolayl?kla gerçekle?tirebilirsiniz.


0 Yorumlar