Sony’den güvenli?in art?r?labilmesi ve kullan?c? bilgilerinin hiçbir ?ekilde zarar görmeksizin korunabilmesi amac?yla yeni bir hamle geldi. Sony taraf?ndan blockchain ile kullan?c?lar?n?n haklar?n?, içeriklerin özelliklerini detaylar? bilinen bir sistemle güvenli hale getirilmek isteniyor. Çal??malar ilerleyen zamanlarda netle?ecek.

Blockchain Daha Güvenli Görülüyor

Sony’nin yöneticileri taraf?ndan özellikle dijital haklar?n korunmas? ve kullan?c? bilgilerinin sorunsuz bir ?ekilde geçerlili?ini korumas? için giri?imlerde bulunulmas? istendi. Bunun üzerine haklar?n yönetimi için DRM çözümleriyle ilgili güvenilir bir sistem olaca?? dü?ünülen Blockchain ile gerekli i?lemler gerçekle?tirilecek.  Sat?n al?nan tüm ürünlerin özellikleri, bilgileri, kullan?c?n?n ki?isel bilgileri, telif hakk?yla korunan materyallerin durumu ve firma bilgileri ancak bu sayede güvenli hale getirilebilir.

Ultraviolet ile ilgili görü? ise, haklar?n korunmak istenirken kurumlara da zarar verebilece?i yönünde. Blockchain kullan?ld??? taktirde direkt olarak di?er verilerin haklar?n?n da yönetilebilece?i görü?ünde hemfikir olundu?u biliniyor. E? zamanl? olarak sistemin genel haklar?n?n korunmas?, kullan?c?lar?n hiçbir zaman ki?isel bilgilerinin zarar görmemesi için sistem de?i?tirme karar?n?n önemli oldu?u vurguland?.


0 Yorumlar