Türkiye ile sürekli olarak uluslar aras? ili?kiler aç?s?ndan sorunlar ya?ayan ?srail’in son dönemde yapm?? oldu?u yat?r?mlar ve giri?imler incelendi. Pek çok ülkedeki çal??malara k?yasla, ülkede sadece 30 y?l içerisinde teknolojik giri?im a?amas?nda bulunan ürünler sat?ld?. Bunlar aras?nda ICQ gibi dünyaca ünlü programlar da bulunuyor. 2013 y?l?nda 6.77 milyar Dolar olan giri?im sat???, 2018 y?l?na gelindi?inde 23 milyar Dolar’a f?rlad?.

Türkiye’den 42 Üniversiteli ?srail’i Gezdi

Türkiye’den 94 bin teknoloji merakl?s? ki?inin yapm?? oldu?u ba?vuru sonucunda toplamda 42 gençle birlikte ?srail’e gezi düzenlendi. 1988 y?l?nda ba?lanm?? olan teknolojik giri?imler, ülkede bu zamana kadar toplamda 23 milyar Dolar teknolojik giri?im sat?lmas?n? sa?lad?. Fabrika veya herhangi bir ürün de?il, direkt olarak giri?im a?amas?ndaki ürünlerin sat?lmas?yla ilgili faaliyetler gerçekle?tirildi.

Özellikle geli?mekte olan ülkeler taraf?ndan mutlaka tekrarlanmas?, her ülkede henüz giri?im a?amas?nda olmas?na ra?men gelecek vaat edece?i bilinen sistemler olu?turulmal?d?r. Küresel bak?? aç?s? kazand?r?lmas? amac?yla Mardin, Eski?ehir, Diyarbak?r, Ayd?n, Ankara, Elaz?? ve ?stanbul’dan teknolojik geli?meleri ve giri?imleri ö?renmek amac?yla heyet bu tarz giri?imci ülkelere gezi düzenlemeye devam edecek.


0 Yorumlar