Dünyan?n kaynaklar?n?n ciddi anlamda s?n?rl? olmas? ve art?k neredeyse yolun sonuna do?ru yakla?mam?z nedeniyle birçok ki?i Mars’a gitme hayalleri kurmaktad?r. Ancak bundan 10 y?l kadar önce Mars’a yerle?me fikri yaln?zca bir ütopya olarak görülüyordu ve hiç kimse bunu pek de ciddiye alm?yordu. ?lerleyen dönemlerde SpaceX gibi baz? kurulu?lar?n ortaya ç?kmas?yla beraber, uzayda da ciddi bir rekabet söz konusu oldu ve insanlar art?k en büyük hedef olarak Mars’a gitmeyi seçtiler. Mars’a gitmek her ne kadar ütopik görünse bile, asl?nda hem teoride hem de pratikte öyle pek de imkans?z bir durum de?ildir.

Herhangi bir Astronot Mars yüzeyine vard?ktan sonra yakla??k olarak 3 dakika kadar hayatta kalabilir. Ancak 3 dakikadan sonra zehirli gazlar?n etkisiyle yava? yava? bo?ulmaya ba?lar. Mars’ta kurulacak olan bir sistem sayesinde insanlar orada rahat bir ?ekilde ya?ayabilecek ve oksijen de bu ortama sa?lanacak. SpaceX taraf?ndan f?rlat?lan Falcon roketlerinin bu konuda ta??y?c? ana k?s?mlar olaca?? tahmin ediliyor.


0 Yorumlar