?u an için orta düzeyde tart???rsa bile ilerleyen zamanlarda belki de ana gündem maddelerinden bir tanesi olarak görülen Yapay Zeka konusu, maalesef ki baz? ki?iler taraf?ndan insanl???n sonunu getirecek proje olarak görülürken; baz? ki?iler taraf?ndan da i?lerimizi oldukça kolayla?t?racak bir f?rsat olarak ifade edilmektedir. Ancak yapay zeka ile ilgili ortaya at?lan tüm bu a??r? fikirlerin hepsinin de yanl?? oldu?unu söylemek mümkündür. Her ne kadar yapay zeka ile ilgili birçok tehlike söz konusu olsa bile, yine de f?rsatlar?n da oldu?unu dü?ünmek gerekir. Bu nedenle her konuda oldu?u gibi bu konuyu da objektif ve tarafs?z olarak de?erlendirmek hepimize çok daha büyük katk?da bulunacakt?r.

Yapay zeka sayesinde uzay teknolojilerinden, bilgisayar teknolojilerine kadar her konuda büyük yararlar sa?layabilmek ile birlikte; ayn? zamanda bunlar?n kötüye kullan?m? da elbette insanlarda ciddi zararlara neden olacakt?r. Bu zararlar? ve karlar? do?ru ölçüde de?erlendirerek yapay zeka ile ilgili gerekli önlemlerin al?nmas? insanl?k ad?na çok daha yararl? olacakt?r.


0 Yorumlar