Deprem, sel gibi do?al afetlerde internet eri?iminin kesildi?i, elektri?in olmad??? ve arama kurtarma ekiplerinin ba?lant? kuramad??? yerlerde kablosuz hava arac? destek verecek. 80 cm çapa sahip olan araç için belirlenmi? olan 4.5G teknolojisi ve 300 Mbps’a kadar veri indirme h?z?yla, bölgedeki insanlarla ba?lant? kurulabilecek. Bu sayede çal??malar?n hem daha kolay bir ?ekilde sürdürülecek hem de herkes için 40 dakikaya kadar kesintisiz ileti?im imkan?n?n Turkcell güvencesiyle sa?lanacak.

Arac?n Teknik Özellikleri Aç?kland?

Öncelikle internet ba?lant?s?n? kablosuz bir ?ekilde yaymay? hedefleyen cihaz?n ba?ar?l? bir kullan?m sürecine sahip olmas? için tüm teknik detaylar dü?ünülmü?. Herhangi bir bölgeye gönderildi?inde, ekipman gönderip al?nmak istenmesi halinde de kullan?labilmesi için 50 kg ta??ma kapasitesi olu?turulmu?tur.

4.5G teknolojisiyle hizmet verecek olan arac?n toplamda 120 metreye kadar ç?kmas? sa?lan?yor. Ayr?ca toplamda 40 dakika boyunca aral?ks?z bir ?ekilde havada kalmas? mümkün oluyor. 80 cm çapa sahip olan 8 pervaneli Dronecell için havalanma, manevra ve hareket kabiliyetleri gerekli yaz?l?mlarla belirlendi.


0 Yorumlar