Trend Micro Cloud App Security 2017 raporunda, milyonlarca kullan?c?n?n nas?l bir süreçten geçti?i ve siber sald?rganlar?n amaçlar?n?n neler oldu?una yer verildi. Sadece bir y?l içerisinde kar??la??lan fidye yaz?l?m sald?r?lar?n?n oran?nda yüzde 94, BEC sald?r?lar?n?n oran?nda %106 oran?nda art?? olu?tu?u rapora yans?t?ld?.

Cloud uygulamas? üzerinden güvenlik sistemini a?arak zarar verici giri?imlerde bulunmak isteyenler özel güvenlik a??na tak?l?yor. Sadece bir y?lda toplamda 260 bin sald?r? giri?iminde bulunuldu?u ve bu sald?r?lar esnas?nda 3.4 milyon yaz?l?m?n kullan?m d??? b?rak?ld??? aç?kland?.

Cloud App Security 3.4 Milyon Yaz?l?m? Engelledi

2017 y?l? boyunca toplamda engellenen zararl? ve kötü amaçl? oldu?u tespit edilen yaz?l?m say?s? sadece Cloud App Security taraf?ndan tespit edilenlerin 3.4 milyon oldu?u aç?kland?. 4 milyonun üzerinde yaz?l?m oldu?u dü?ünülüyor ve bu durum milyonlarca ki?inin mobil cihazlar?yla bilgisayarlar?n? direkt olarak etkiliyor.

Sadece elektronik posta üzerinden de?il, bulut üzerinden de her türlü bilginin ve belgenin ele geçirilmesi, ki?iler hakk?nda bilgi depolanmas? ve cihazlarda kal?c? virüsler bulundurulmas? sa?lan?yor.


0 Yorumlar