src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/laptop.jpg” alt=”laptop” width=”600″ height=”500″ class=”alignnone size-full wp-image-3962″ />

Teknoloji özellikle bilgisayar ve mobil alanda o kadar h?zl? geli?iyor ki takip etmek çok zor, bir editör olarak bile. Her yeni geli?meyi sizlere aktar?rken biz de fazla ?a??r?yoruz. Her özellikle geli?irken yine de bir tane kal?yor geriye bir türlü geli?tirilmeyen: piller ve bataryalar. Hem dizüstü bilgisayar pilleri hem de ak?ll? telefon bataryalar? art?k bu kadar teknolojiyi kald?ram?yor. Birkaç saat bile anca kullan?ma izin veren telefon pilleri varken bunlar?n birkaç sene önce bir hafta götürdü?ünü bile hat?rlayabiliriz. Bu yaz?m?zda laptoplara de?inece?iz. 2-3 saat çal??an bilgisayarlardan s?k?ld?ysan?z, ?arj kablosunu her zaman yan?n?zda ta??mak istemiyor ve d??ar?da uzun süreli bilgisayar kullanman?z gerekiyor uzun ömürlü pillere sahip olan laptoplar kullanman?z gerekiyor. Biz bu laptoplar? ara?t?rd?k ve sizler için bir listesini ç?kard?k.

IFA 2013’te boy gösteren Intel yeni tasarlad??? Haswell i?lemcilerle büyük bir ?a?k?nl?k yaratt?. Gelen bilgilere göre bu i?lemcileri kullanan laptoplar 17 saate kadar kullan?m ?ans? tan?yacak. Intel taraf?ndan tan?t?lm?? olan laptoplardan T440s ve T440 modelleri 14 inçlik ekrana sahipler ve teknik özellikleri grafik ve performans konusunda fazla iyi. Buna ra?men full ?arj olduklar?nda 17 saat kullan?m ?ans? tan?yorlar. S540 da yine 10 saatten fazla kullan?m ?ans? tan?yacak.


0 Yorumlar