Yandex.Uzman

Ülkemiz üzerine büyük yat?r?mlarda bulunan Yandex’in en önemli servislerinden biri olarak gösterilen Yandex.Metrica için çal??malar devam ediyor. Servisin daha profesyonel bir biçimde kullan?lmas? için çaba sarf eden Rus firma ?imdi de Yandex.Uzman’? hayata geçirdi. Peki Yandex.Uzman nedir? Yandex.Metrica’yla birlikte sertifika almak isteyenlere y?lda dört kez bu ?ans? bunan bir servis Yandex.Uzman. Bunla birlikte servisi daha sa?l?kl? kullanmam?z hedefleniyor.

Yandex.Uzman sayesinde, Yandex’te kullan?c? hesab? olan herkes, tamamen ücretsiz olarak özel bir çevrimiçi Yandex.Metrica uzmanl?k e?itiminden ve testinden geçebiliyor.

Böylece Metrica sayac?n? web sitelerine yerle?tirmeyi, gerekli ayarlara hakim olmay?, elde edilen verileri analiz ederek kapsaml? raporlar haz?rlamay? ö?renebilecek olan kullan?c?lar, sertifikal? birer Yandex.Metrica uzman? da olabiliyor.

Uzmanl?k hesab? kazan?l?yor

Yandex.Uzman servisi yard?m?yla Yandex.Metrica uzman? olmak isteyen her kullan?c?ya y?lda 4 defa sertifika alma ?ans? tan?n?yor. Dolay?s?yla uzmanl?k testinde ilk seferde ba?ar?l? olamayan bir aday, becerilerini geli?tirip teste ayn? y?l içerisinde 3 kere yeniden girme hakk?na sahip oluyor.

Teorik sorular ve pratik al??t?rmalardan olu?an uzmanl?k testini ba?ar?yla tamamlayan her aday; Yandex’ten, geçerlilik süresi 1 y?l olan Yandex.Metrica Uzmanl?k Sertifikas?’n? al?yor ve Yandex.Uzman’?n web sitesinde; linkini sosyal mecralarda payla?abilece?i özel bir uzmanl?k hesab?na sahip oluyor.

Sertifika süresi geçmek üzere veya geçmi? olan uzmanlara ise, teste tekrar girerek sertifikalar?n? yenilemeleri için otomatik bir hat?rlatma yap?l?yor.

Sertifikal? bir Yandex.Metrica uzman?n? çal??t?ran veya çal??t?rmak isteyen i?verenler, sertifika sahibinin ismini ve/veya sertifika seri numaras?n? sisteme girerek uzmanl?k sertifikas?n?n geçerlili?ini her an kontrol edebiliyor. Ayr?nt?l? bilgi için buraya t?klayabilirsiniz.


0 Yorumlar