src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/12/mobil_cihaz_tablet.jpg” alt=”mobil_cihaz_tablet” width=”600″ height=”450″ class=”alignnone size-full wp-image-6299″ />

Mobil teknoloji bak?m?ndan fazlas?yla hareketli bir seneyi geride b?rakma günümüz bugün, yar?n ise 2015’in ilk günü. Art?k neredeyse her sektörden her konuda analiz ve raporlar kamuoyuna sunuldu. Mobil cihazlar ise bir senede en çok sat?lan ürünler olmu?lar internet mecras? üzerinden. Özellikle Avrupa ve Amerika’da yap?lan sat??lar dikkat çekerken Amazon da detayl? istatistikler sundu bizlere. Gelen bilgilere göre internet üzerinden yap?lan sat??lar?n yüzde 60’l?k k?sm? mobil cihazlardan, yani ak?ll? telefon ve tabletlerden olu?uyor. Bunun yan? s?ra bu de?erin geride b?rakt???m?z sene yüzde 50 oldu?u da dü?ülen notlar aras?nda.

Ak?ll? telefon ve tablet kullan?c?lar? benzeri ürünleri al?rken ilgili uygulamay? kullanm?? ve yine daha çok mobil ürünlerin sayfalar?nda
gezinmi?ler.

Amazon üzerinden gerçekle?tirilen sat??larda en çok ?u tabletler sat?lm??: Amazon Kindle Fire HD 7, Amazon Kindle Fire HD 6 ve Amazon Kindle Fire HDX 7. ?? ak?ll? saatlere geldi?inde ise dünyan?n en büyük al??veri? sitesi Amazon’da i?ler pek iyi gitmemi?. En çok satan saatler, ak?ll? olanlar de?il, Disney Kids serisinden standart çocuk saatleri olmu?.


0 Yorumlar