src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/3d_yazici.jpg” alt=”3d_yazici” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4055″ />

Teknoloji her geçen dönem bizlere farkl? yenilikler sunmaya devam ediyor, bunlar?n ard? arkas? kesilecek gibi de?il. Tabi teknoloji hayat?m?z? en çok etkileyen ?ey, belki de duygulardan sonra. Son zamanlarda neredeyse her film 3D teknolojisi ile çekiliyor; bunla birlikte çok daha gerçekçi görüntüler yakalayabiliyoruz, tabi baz? filmlerde bu abart?ld??? için daha kötü oluyor. E?er bize vadedilen yeni bilgiler gerçekle?irse yak?n zamanda 3D yaz?c?ya da sahip olabilece?iz. Kickstarter.com üzerinden ba?lat?lan yeni bir projede bu teknolojinin geli?tirilmesi için ba??? toplan?yor ve sadece 2 günlük gibi bir sürede 180 bin dolar topland?.

Gelen farkl? bilgiler de sevindiriyor. Peachy Printer ad?nda olan 3D yaz?c?m?z e?er vadedildi?i gibi üretilmeye ba?lan?rsa fiyat? sadece 116 dolar olacak. Yani renkli ve s?radan bir yaz?c? fiyat?yla 3 boyutlu görüntü yazabilen bir yaz?c? alabilece?iz. Fotolitografi metodu ile bas?lacak olan ka??tlar CAD dosyas? zorunlulu?u istiyor, yani her istenilen görsel 3 boyutlu yaz?lamayacak. Ancak tabi bu cihaz?n geli?imi ba?lad???na göre CAD üzerine verilen önem de artacak, daha fazla yayg?nla?acakt?r. Kanadal? bir ki?i taraf?ndan yürütülmekte olan proje e?er ba?ar?ya kavu?ursa 28 Temmuz’da sat?lmaya ba?lanacak, tabi 2014 y?l?nda; yani pek de uzun bir süre yok, pek beklemeyece?iz.


0 Yorumlar