src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/internet.jpg” alt=”internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4058″ />

?nternet dünya genelindeki hükümranl?k sa?lad??? alanlar? geni?letiyor. Dünyan?n her taraf?nda yer alan geli?mi? ülkeler ?ehirlerin en kalabal?k bölgelerinde ücretsiz kablosuz internet ba?lant? hizmeti sunarken ülkemizde de bunun için ilk ad?m at?ld?. ?stanbul – Kad?köy Belediyesi, ilçenin en kalabal?k ve canl? olan bölgesi bo?an?n etraf?na ücretsiz internet ba?lant?s? koydu. Yakla??k iki ayd?r bu proje test a?amas?ndayd? ve sonunda tüm sorunlar giderilip kullan?ma aç?ld?. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Kad?köy Belediye Ba?kan? Selami Öztürk, Kad?köy halk?n?n zaten internet ve teknolojiyi s?k ve bilinçli olarak kulland???n? dile getirirken yak?n zaman içinde her park ve büyük alanda da ücretsiz internete yer vereceklerini sözlerine ekledi.

E?er sizin de yolunuz Kad?köy’de bo?an?n yan?na dü?erse mobil ya da dizüstü cihaz?n?zdan “Kad?köy wifi” ba?lant?s?na ba?lanman?z yeterli olacakt?r. Ba?lant? gerçekle?tirildikten sonra otomatik olarak Kad?köy’ün ücretsiz internet ba?lant?s? sayfas?na giriyorsunuz ve GSM numaran?z? tu?laman?z gerekiyor. Bu i?lemi de yapt?ktan sonra size özel bir ?ifre gönderiliyor ve art?k internet ba?lant?n?z aktif hale geliyor. Bu i?lemi bir kere yap?yorsan?z, di?er giri?lerinizde yine ?ifre istemenize ya da ?ifreyi tekrar girmenize gerek yok. Bu ücretsiz internetin parklara da gelecek olmas? halk? sevindiren farkl? bir haber.


0 Yorumlar