3D-yaziciyla-uretilen-titanyum-govdeli-bisiklet
3D yaz?c?yla üretilen titanyum gövdeli bisiklet, 3D yaz?c? günümüz üretim teknolojileri aras?nda h?z, esneklik ve dü?ük maliyet anlam?na geliyor. Titanyum ise üretim malzemeleri aras?nda güç, hafiflik ve kalite anlam?na geliyor. ??te bu iki gücün birle?imi sonucunda ortaya yeni nesil bisikletler ç?k?yor.

?ki ?ngiliz firmas?; Renishaw ve Empire Cycles bir araya gelerek 3D yaz?c?yla üretilen dünyan?n ilk metal gövdeye sahip da? bisikleti MX-6 Evo‘yu yaratt?lar. Empire Cycles bisikleti tasarlarken Renishaw da 3D üretim görevini üstlendi ve sonuç olarak titanyum gövdeye sahip, orijinalinden yüzde 33 daha hafif bir bisiklet üretildi.

Üretim a?amas?nda, topografik optimizasyon yaz?l?m? arac?l???yla gövde tasar?m?nda dayan?kl?l??? etkilemeden minimum malzeme kullan?m? sa?land?. Böylece gövde toplamda sadece bin 400 gram a??rl??a sahip olarak üretilmi? oldu ve dayan?kl?l?k testlerinden de ba?ar?yla geçti. Üretimde kullan?lan lazer eritme teknolojisi sayesinde kullan?lan titanyum malzemede herhangi bir üretim kayb? ya?anmamas? ve topografik optimizasyon teknolojisi ile malzemenin verimli kullan?lmas?, titanyum gövdenin maliyetinin normalden daha dü?ük bir seviyede gerçkle?mesine imkan sa?l?yor.

Daha önce de 3D yaz?c? kullan?larak bisiklet üretilmi?ti. Ancak hammadde olarak naylon kullan?lm??t?. Dolay?s? ile ?ngiliz firmalar?n?n bu giri?imi, 3D yaz?c?yla üretilen dünyan?n ilk metal gövdeli bisikleti olarak kay?tlardaki yerini ald?. Geli?tirilen 3D yaz?c? teknolojisinin, bisiklet üretimi için gelece?in modeli olaca?? dü?ünülüyor.


0 Yorumlar