HTC One 2

HTC bu vakte kadar üretti?i telefonlarda en iyi ba?ar?y? san?r?z One modelinde yakalam??t?. Tam da büyük bir dü?ü? içerisindeyken bu telefonu geli?tiren firma yükseli?ini devam ettirmek isterken bunun için HTC One 2’yi geçti?imiz dönemde tan?tm??t?. Telefon Avrupa veya Amerika’yla ayn? anda sat??a sunulmayacak ülkemizde. Ancak HTC One 2 ne zaman ç?kacak sorusunun da cevab? verildi.

7. Turkcell Elçiler Zirvesi kapsam?ndaki 15 bin metrekarelik fuar alan?nda yer alan HTC stand?nda, bas?n?n sorular?n? yan?tlayan Turkcell Sat??tan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Hulusi Acar, ‘HTC One 2 ne zaman Türkiye’de sat??a ç?kacak’ ?eklindeki soruya yan?t verdi. HTC One 2’nin Türkiye’de Nisan ay? itibariyle sat??a ç?kmas?n? beklediklerini aç?klayan Acar, net bir tarih ve fiyat bilgisi ise vermedi.

Resmi aç?klamay? do?rulayan sat?? temsilcisi

HTC’nin yeni amiral gemisinin Nisan ay? itibari ile Turkcell taraf?ndan sat???na ba?lanaca??n? aç?klan?rken Acar, ayr?ca bir HTC sat?? temsilcisine, ‘HTC One 2, Nisan’da gelir de?il mi’ ?eklinde esprili bir soru yöneltti ve sat?? temsilcisi de bu soruya ‘evet’ diyerek kar??l?k verdi. HTC stant alan?nda mü?teri temsilcileri ile konu?an Acar, daha sonra HTC’nin renkli aktivitelerine kat?larak bas?na Turkcell’in hizmetlerinin yan? s?ra ürünlerinin de önümüzdeki süreçte tüketicilere daha fazla çe?itlilik sunaca??n? dile getirdi.


0 Yorumlar