Teknoloji devleri, Samsung, SanDisk, Sony, Toshiba ve Panasonic, SD ve çe?itli depolama cihazlar? gibi kartlar?nda kullan?m için yeni bir güvenlik teknolojisi üzerinde çal???yor. Bu sayede belleklerin uzun süreli korunmas? hedefleniyor.

‘Yeni Nesil Güvenli Bellek’ ad? alt?nda toplanan 5 ?irket, ak?ll? telefon ve tablet gibi üst düzey uygulamalarda kullan?lan SD kartlar için güvenli?in sa?lanmas? ve tan?t?m? ilk hedef olacak. Ayr?ca sistem, HD içerikleri korumak için de dayan?kl? hale getirilecek.

 


0 Yorumlar