?ç ses yaz?ya dönü?türülebilir mi? ABD’de buna yönelik olarak yeni bir cihaz icat edildi. Bu cihaz?n en büyük özelli?i ise iç sesi insanlar?n çene ve yanaklar?ndan alg?layabilmesidir. “AlterEgo” ad? verilen ayg?t sayesinde insanlar?n iç sesleri art?k yaz?ya dönü?türülebiliyor. Bu durumu ayg?ttaki elektrotlar sa?l?yor.

Ses Nas?l Alg?lan?yor?

AlterEgo, Massachusetts Teknoloji Endüstrisi taraf?ndan icat edilmi?tir. ?ç sesin olu?umunda insan beynindeki dü?üncelerin temel bir önemi bulunur. Dü?üncenin olu?turdu?u iç ses g?rtlak bölümünde d??ar?dan fark edilemeyen titre?imlere ve kaslar?n hareketine neden oluyor.

Yapay zeka sistemi ile g?rtlak ve yanaklardan elektrotlar yard?m?yla iç ses sinyalleri alg?lan?yor. Yapay zeka sistemi bu noktada ald??? sinyalleri baz? kelimeler ile ili?kilendirmeye ba?l?yor.

Yap?lan denemelerde iç sesi yaz?ya aktar?lan ki?ilerin %92’si sonucun do?ru oldu?unu belirtmi?tir. Google arama motoru da sesi yaz?ya aktarma özelli?i geli?tirmi?ti; bu uygulaman?n do?ruluk oran?n?n ise %95 oldu?u aç?kland?.

Do?ruluk oran?n?n artmas? ad?na AlterEgo cihaz?n?n daha çok kelimeyi tan?yabilmesi gerekiyor. Çal??malar bu yönde sürdürülüyor. Konuyla ilgili olarak Tokyo kentinde bir konferans verilecek.


0 Yorumlar