Avrupa Birli?i ülkeleri ve Facebook aras?ndaki veri krizi devam ediyor. Facebook, 87 milyona yak?n kullan?c?n?n verilerini izinsiz biçimde kullanmakla suçlan?yor.

Konu hakk?nda bir aç?klama yapan Christian Wigand ( Avrupa Komisyonu sözcüsü ) ilk etapta 2 milyon 700 bin kullan?c?n?n Facebook yüzünden ma?dur oldu?unu belirtti. Son aç?klamalara göre bu oran 87 milyon olarak aç?kland?.

Facebook Suçlamalar? Kabul Etti!

Facebook’un Avrupa’daki kullan?c?lar?n?n bilgilerini, ?ngiltere’deki bir analiz ?irketi olan Cambridge Analytica’a verdi?i belirtildi. Facebook ise geçti?imiz hafta konuyla ilgili olarak bu durumun varl???n? kabul etti ve ?ngiltere’den özür diledi.

AB konu hakk?nda Facebook’a soru sormay? sürdürüyor. Öncelikle izinsiz veri kullan?m?ndan ötürü kaç ki?inin bilgilerinin payla??ld??? soruldu. Avrupa’da 2 milyon 700 bin ki?inin bu durumdan olumsuz etkilendi?i cevab? al?nd?.

AB komisyonu bu konunun pe?ini b?rakmayacaklar?n net bir ?ekilde kamuoyuna aç?klam?? durumda. Önümüzdeki haftalarda Facebook CEO’su ve yetkilileri ile bir toplant? yap?lmas? da planlan?yor.

Komisyon, Facebook’un yap?lan bu ihlali bir an önce düzeltmesini bekliyor. Bunun için neler yap?labilece?i Facebook yetkilileri ile gerçekle?ecek olan toplant?da konu?ulacak. Facebook’a tepkiler ise artarak devam ediyor, ba?ta ?ngiltere olmak üzere birçok ülkede Facebook uygulamas?n? silmeye yönelik protestolar yap?l?yor.


0 Yorumlar