hapifork-catal

Ak?ll? çatal Hapifork tan?t?ld?, High-Tech CES 2013 fuar?nda, g?da ve ya?am kategorisinde ilk defa farkl? bir ürün/yaz?l?m tan?t?ld?. Kilolar?yla ba?? dertte olanlar için etkili çözümler sunan ürün, asl?nda yemek yiyebildi?iniz s?radan bir çatal,daha do?rusu çatal görünümünde ama oldukça ak?ll?.

BBC’nin haberine göre, üzerinde bulundurdu?u 13 ayr? sensör sayesinde h?zl? bir ?ekilde besin de?erlerini ve sa?l?k yüzdesini hesaplayan ak?ll? çatal, sa?l?ks?z beslendi?inizde sizi uyar?yor. USB yard?m?yla bilgisayara ba?layabilece?iniz gibi, Bluetooth ile telefonunuzla da yeme al??kanl???n?z? denetebiliyorsunuz. “Böyle giderseniz” yorumu bulunan ak?ll? çatal, sizin kaç günde ne kadar kilo al?p verece?inizi istatistiklerle hesaplayabiliyor.


0 Yorumlar